Sylabus předmětu U15-0062-I - Manažment a marketing územných samospráv (FEŠRR - ZS 2019/2020)

     Informačný list          Podrobný obsah predmetu          Rozvrh          ECTS sylabus          

     Slovenština          Angličtina          

Vysoká škola: Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Fakulta: Fakulta európskych štúdií a regionálneho rozvoja
Kód predmetu: U15-0062-I
Názov predmetu: Manažment a marketing územných samospráv
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška2 hod. týždenne / 26 hod. za semester štúdia (prezenčná metóda)
cvičenie2 hod. týždenne / 26 hod. za semester štúdia (prezenčná metóda)

Kredity: 6
Odporúčaný semester: regionálny rozvoj a politiky EÚ - inžiniersky (povinný), 1. semester
regionálny rozvoj a politiky EÚ - inžiniersky (povinný), 1. semester
regionálny rozvoj a politiky EÚ - inžiniersky (povinný), 1. semester
rozvoj vidieka a vidieckeho turizmu - inžiniersky (povinný), 3. semester
Stupeň štúdia: 2.
Podmieňujúce predmety: žiadne
Podmienky na absolvovanie predmetu:
V priebehu semestra bude 1 písomná previerka za 10 bodov, prezentácia seminárnej práce za 25 bodov a záverečná písomná skúška za 65 bodov. Na získanie hodnotenia A je potrebné získať najmenej 93 bodov, na hodnotenie B najmenej 86 bodov, na hodnotenie C najmenej 79 bodov, na hodnotenie D najmenej 72 bodov a na hodnotenie E najmenej 64 bodov.
Výsledky vzdelávania:
Cieľom predmetu je oboznámiť študentov so štruktúrou a úlohou manažmentu územných samospráv a marketingovým prístupom k manažmentu obcí a samosprávnych krajov. Študenti po absolvovaní predmetu budú poznať moderné nástroje manažmentu a marketingu územných samospráv.
Stručná osnova predmetu:
- Nové prístupy k manažmentu územných samospráv v kontexte modernizácie verejnej správy
- Strategický manažment a metódy vyváženého úspechu (Balanced Scorecard) v podmienkach územných samospráv
- Koncepty dobrého spravovania (Good Governance), znalostného manažmentu (Knowledge management) a učiacich sa regiónov (Learning regions)
- Metódy manažmentu kvality: TQM, EFQM, ISO, Model CAF.
- Benchmarking v praxi územných samospráv
- Procesné riadenie a organizačná kultúra v podmienkach územnej samosprávy
- Štíhly manažment (Lean management) pri reengineeringu, cyklus trvalého zlepšovania (PDCA) a Controlling ako nástroj priebežného zlepšovania sa v manažmente územných samospráv
- Public–privat partnership (PPP)
- Manažment klastrových iniciatív v podmienkach územnej samosprávy
- Postavenie marketingu v regionálnom a miestnom rozvoji v kontexte New public management
- Marketingová stratégia v regionálnom a miestnom rozvoji
- Marketingový mix v regionálnom a miestnom marketingu
- Komunikačný mix územnej samosprávy
- Marketingový plán regiónu a obce
Odporúčaná literatúra:
Základné:
BALÁŽOVÁ, E. -- PAPCUNOVÁ, V. Manažment samospráv. 1. vyd. Žilina : MUNICIPALIA, 2008. 134 s. ISBN 978-80-552-0045-3.

Odporúčaná:
Balážová, E. Prednášky z predmetu MaMUS. ppt. 2013. SPU v Nitre.
BALÁŽOVÁ, E.: Regionálny a miestny marketing, učebné texty, Prednášky z predmetu Regionálny a miestny marketing, FEŠRR SPU v Nitre, 2005
Ochrana, F., Půček, M. Dosahování úspor a omezování plýtvání ve veřejném sektoru. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2012. 228 s. ISBN 978-80-7357-909-8 (brož.), ISBN 978-80-7357-928-9 (e-pub).
Ochrana, F., Půček, M. Efektivní zavádení a řízení změn ve veřejné správě. Smart Administration. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2011. 248 s. ISBN 978-80-7357-667-7.

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk, anglický jazyk
Poznámky:
Hodnotenie predmetu:
Celkový počet hodnotených študentov: 414

ABCDEFX
14,0 %15,0 %20,3 %22,0 %27,3 %1,4 %
Vyučujúci : Ing. Eva Balážová, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci, zodpovedný za predmet)
prof. JUDr. Anna Bandlerová, PhD. (prednášajúci, skúšajúci)
Ing. Monika Bumbalová, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci)
Ing. Denisa Hanáčková, PhD. (cvičiaci, skúšajúci)
Ing. Maroš Valach, PhD. (cvičiaci, skúšajúci)
Dátum poslednej zmeny: 21. 5. 2019
Schválil: Ing. Eva Balážová, PhD. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobil Ing. Martin Mastík, PhD. dňa 21. 05. 2019.

Typ výstupu: