Sylabus předmětu U15-0120-B - Manažment vo verejnej správe (FEŠRR - ZS 2019/2020)

     Informačný list          Podrobný obsah predmetu          Rozvrh          ECTS sylabus          

     Slovenština          Angličtina          

Vysoká škola:
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Fakulta:
Kód predmetu:
U15-0120-B
Názov predmetu:
Manažment vo verejnej správe
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška
2 hod. týždenne / 26 hod. za semester štúdia (prezenčná metóda)
cvičenie
2 hod. týždenne / 26 hod. za semester štúdia (prezenčná metóda)

Kredity:
6
Odporúčaný semester:
-- obsah tejto položky nebol definovaný --
Stupeň štúdia:
1.
Podmieňujúce predmety: žiadne
Podmienky na absolvovanie predmetu:
V priebehu semestra študenti píšu zápočtovú písomku za 20 bodov, na zápočet je potrebné získať min. 10 bodov. Prezentácia seminárnej práce je za 10 bodov, samotná seminárna práca za 10 bodov a záverečná písomná skúška je za 60 bodov. Na získanie hodnotenia A je potrebné získať najmenej 93 bodov, na hodnotenie B najmenej 86 bodov, na hodnotenie C najmenej 79 bodov, na hodnotenie D najmenej 72 bodov a na hodnotenie E najmenej 64 bodov.
Výsledky vzdelávania:
Študent získava poznatky o špecifikách manažmentu a úlohách manažérov vo verejnej správe. Cieľom predmetu je poukázať na rozdiely podnikového manažmentu a manažmentu vo verejnej správe, ako aj na súčasné problémy a nové trendy v manažmente verejnej správy.
Stručná osnova predmetu:
Podstata a zmysel manažmentu,
Vývinové tendencie v manažmente verejnej správy,
Koncept verejnej hodnoty,
Špecifiká manažmentu vo verejnej správe,
Rozdiely medzi podnikovým manažmentom a manažmentom vo verejnej správe,
Manažment v inštitúciách verejnej správy,
Funkcie manažmentu vo verejnej správe,
Riadenie výkonnosti vo verejnej správe,
Verejná správa ako systém informácií,
Súčasné problémy manažmentu vo verejnej správe,
Nové trendy v manažmente verejnej správy.
Odporúčaná literatúra:
Odporúčaná:
Belajová, Anna – Gecíková, Ivana – Papcunová Viera. 2014. Kvalita samosprávneho manažmentu na miestnej úrovni. Wolters Kluwer. 232 s. ISBN: 978-80-816-8117-2.
KADLEČÍKOVÁ, Mária, Zuzana KAPSDORFEROVÁ, Alexandra FILOVÁ a Albín MALEJČÍK. Základy manažmentu. 6. nezmen. vyd. Nitra: Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2018. ISBN 978-80-552-1920-2.
ŠPAČEK, David. Public management: v teorii a praxi. Praha: C. H. Beck, 2016. Beckova edice ekonomie. ISBN 978-80-7400-621-0.
VALACH, Maroš, Eva BALÁŽOVÁ, Monika BUMBALOVÁ, Michal CIFRANIČ, Monika GUBÁŇOVÁ a Denisa HANÁČKOVÁ. Manažment územných samospráv. Nitra: Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2019. ISBN 978-80-552-2079-6.

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
slovenský jazyk
Poznámky:
Hodnotenie predmetu:
Celkový počet hodnotených študentov: 0

Vyučujúci : doc. JUDr. Lucia Palšová, PhD. (prednášajúci, skúšajúci, zodpovedný za predmet)
Ing. Maroš Valach, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci)
Dátum poslednej zmeny:
18. 2. 2020
Schválil: doc. JUDr. Lucia Palšová, PhD. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobil Ing. Martin Mastík, PhD. dňa 18. 02. 2020.

Typ výstupu: