Sylabus předmětu U15-0120-B - Manažment vo verejnej správe (FEŠRR - ZS 2019/2020)

     Informačný list          Podrobný obsah predmetu          Rozvrh          ECTS sylabus          

     Slovenština          Angličtina          

Vysoká škola: Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Fakulta: Fakulta európskych štúdií a regionálneho rozvoja
Kód predmetu: U15-0120-B
Názov predmetu: Manažment vo verejnej správe
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška2 hod. týždenne / 26 hod. za semester štúdia (prezenčná metóda)
cvičenie2 hod. týždenne / 26 hod. za semester štúdia (prezenčná metóda)

Kredity: 6
Odporúčaný semester: -- obsah tejto položky nebol definovaný --
Stupeň štúdia: 1.
Podmieňujúce predmety: žiadne
Podmienky na absolvovanie predmetu:
V priebehu semestra študenti píšu zápočtovú písomku za 20 bodov, na zápočet je potrebné získať min. 10 bodov. Prezentácia seminárnej práce je za 10 bodov, samotná seminárna práca za 10 bodov a záverečná písomná skúška je za 60 bodov. Na získanie hodnotenia A je potrebné získať najmenej 93 bodov, na hodnotenie B najmenej 86 bodov, na hodnotenie C najmenej 79 bodov, na hodnotenie D najmenej 72 bodov a na hodnotenie E najmenej 64 bodov.
Výsledky vzdelávania:
Študent získava poznatky o špecifikách manažmentu a úlohách manažérov vo verejnej správe. Cieľom predmetu je poukázať na rozdiely podnikového manažmentu a manažmentu vo verejnej správe, ako aj na súčasné problémy a nové trendy v manažmente verejnej správy.
Stručná osnova predmetu:
Podstata a zmysel manažmentu,
Vývinové tendencie v manažmente verejnej správy,
Koncept verejnej hodnoty,
Špecifiká manažmentu vo verejnej správe,
Rozdiely medzi podnikovým manažmentom a manažmentom vo verejnej správe,
Manažment v inštitúciách verejnej správy,
Funkcie manažmentu vo verejnej správe,
Riadenie výkonnosti vo verejnej správe,
Verejná správa ako systém informácií,
Súčasné problémy manažmentu vo verejnej správe,
Nové trendy v manažmente verejnej správy.
Odporúčaná literatúra:
Odporúčaná:
Belajová, Anna – Gecíková, Ivana – Papcunová Viera. 2014. Kvalita samosprávneho manažmentu na miestnej úrovni. Wolters Kluwer. 232 s. ISBN: 978-80-816-8117-2.
Kadlečíková, M. - Kapsdorferová, Z. - Malejčíková, A. - Malejčík, A. Základy manažmentu. 1. vyd. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2012. 201 s. ISBN 978-80-552-0898-5
Lane, Jan-Erik. 2005. Public administration and public management. Routledge, Taylor & Francis Group. 295 s. ISBN 0-415-37015-9.
Osborne, Stephen. 2012. Public management – Critical perspectives. Routledge, Taylor & Francis Group. 316 S. ISBN 0-415-23383-6.
Štofko, Stanislav et al. 2011. Manažment verejnej správy. EDIS Vydavateľstvo Žilinskej univerzity. 206 s. ISBN 978-80-554-0406-6.
Ubrežiová, I. a kol. 2012. Manažment. Nitra: SPU, 2012, 219 s., ISBN 978-80-552-0770-4

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk
Poznámky:
Hodnotenie predmetu:
Celkový počet hodnotených študentov: 0

Vyučujúci : Ing. Eva Balážová, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci)
doc. JUDr. Lucia Palšová, PhD. (prednášajúci, skúšajúci, zodpovedný za predmet)
Ing. Maroš Valach, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci)
Dátum poslednej zmeny: 6. 3. 2019
Schválil: doc. JUDr. Lucia Palšová, PhD. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobil Ing. Martin Mastík, PhD. dňa 06. 03. 2019.

Typ výstupu: