Sylabus předmětu U15-0114-I - Meranie a hodnotenie výkonnosti územnej samosprávy (FEŠRR - ZS 2019/2020)

     Informačný list          Podrobný obsah predmetu          Rozvrh          ECTS sylabus          

     Slovenština          Angličtina          

Vysoká škola: Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Fakulta: Fakulta európskych štúdií a regionálneho rozvoja
Kód predmetu: U15-0114-I
Názov predmetu: Meranie a hodnotenie výkonnosti územnej samosprávy
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška2 hod. týždenne / 26 hod. za semester štúdia (prezenčná metóda)
cvičenie1 hod. týždenne / 13 hod. za semester štúdia (prezenčná metóda)

Kredity: 4
Odporúčaný semester: regionálny rozvoj a politiky EÚ - inžiniersky (povinne voliteľný), 3. semester
regionálny rozvoj a politiky EÚ - inžiniersky (povinne voliteľný), 3. semester
rozvoj vidieka a vidieckeho turizmu - inžiniersky (povinne voliteľný), 3. semester
Stupeň štúdia: 2.
Podmieňujúce predmety: žiadne
Podmienky na absolvovanie predmetu:
V priebehu semestra bude 1 písomný test za 20 bodov, prezentácia seminárnej práce za 10 bodov a záverečná písomná skúška za 70 bodov. Na získanie hodnotenia A je potrebné získať najmenej 93 bodov, na hodnotenie B najmenej 86 bodov, na hodnotenie C najmenej 79 bodov, na hodnotenie D najmenej 72 bodov a na hodnotenie E najmenej 64 bodov.
Výsledky vzdelávania:
Cieľom predmetu je oboznámiť študentov so základnými predpokladmi a podmienkami merania a hodnotenia výkonnosti územných samospráv, systémom merania výkonnosti, metódami, nástrojmi a tvorbou i používaním indikátorov vhodných pre meranie. Študenti po absolvovaní predmetu budú poznať podstatu merania a hodnotenia výkonnosti subjektov samospráv. Získajú poznatky o metódach vhodných na riadenie nákladov a hodnotenie finančného zdravia, metódach na porovnávanie a zlepšenie výkonnosti. Budú poznať efektívne nástroje ekonomických a finančných analýz pre finančný manažment územných samospráv.
Stručná osnova predmetu:
- Finančný systém samospráv
- Meranie a hodnotenie výkonov
- Metódy a nástroje merania výkonnosti samosprávy
- Indikátory merania výkonnosti
- Benchmarking v samospráve
- Balanced scorecard
- ABC – hodnotenie, nákladov, výkonov a procesov
- Ekonomická analýza v samospráve a jej metódy
- Finančná analýza v samospráve a jej metódy
- Hodnotenie finančného zdravia samosprávy
- Reporting, controlling, rating a auditing
Odporúčaná literatúra:
Odporúčaná:
Kolibac C., Meek, JW., Zia, A. 2010. Governance networks in public administration and public policy. ISBN-13: 978-1420071269
Miháliková, E. a kol. 2011. Finančná situácia a výkonnosť v samospráve. UPJŠ v Košiciach, ISBN 978-80-7097-898-6.
Ochrana, F., Puček, M. 2011. Efektívní zavádení a řízení změn ve veřejné správě. Wolters Kluwer ČR Praha. ISBN 978-80-7357-667-7.
Ochrana, F., Puček, M. 2012. Dosahování úspor a omezování plýtvání ve veřejném sektoru. Wolters Kluwer ČR Praha. ISBN 978-80-7357-909-8.
Ochrana, F. 2002. Manažerské metódy ve veřejném sektoru. Ekopress Praha. ISBN 80-86119-51-3.
Ochrana, F. 2011. Veřejné výdajové programy, veřejné projekty a zákazky. Wolters Kluwer ČR Praha. ISBN 978-80-7357-644-8.
Poister, TH. 2008. Measuring performance in public and nonprofit organizations. ISBN-13: 978-0787949990
Wholey, .JS., Hatry, H.P., Newcomer, K.E.2010. Handbook of practical program evaluation. ISBN-13: 978-0470522479.
Wholey, .JS., Mayne, J., Zapico-Goni, E. 2007. Monitoring performance in the public sector: Future directions from international experience. Transaction Publishers, ISBN 9781412828987

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk
Poznámky:
Hodnotenie predmetu:
Celkový počet hodnotených študentov: 0

Vyučujúci : Ing. Eva Balážová, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci, zodpovedný za predmet)
Ing. Maroš Valach, PhD. (cvičiaci, skúšajúci)
Dátum poslednej zmeny: 4. 9. 2017
Schválil: Ing. Eva Balážová, PhD. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobil Ing. Martin Mastík, PhD. dňa 04. 09. 2017.

Typ výstupu: