Sylabus predmetu U15-0124-B - Obehové hospodárstvo (FEŠRR - ZS 2019/2020)

     Informačný list          Podrobný obsah predmetu          Rozvrh          ECTS sylabus          

     Slovenčina          Angličtina          

Vysoká škola:
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Fakulta:
Fakulta európskych štúdií a regionálneho rozvoja
Kód predmetu: U15-0124-B
Názov predmetu:
Obehové hospodárstvo
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška
2 hod. týždenne / 26 hod. za semester štúdia (prezenčná metóda)
cvičenie
2 hod. týždenne / 26 hod. za semester štúdia (prezenčná metóda)

Kredity:
6
Odporúčaný semester:
environmentálny manažment - bakalársky (povinný), 5. semester
Stupeň štúdia:
1.
Podmieňujúce predmety:
žiadne
Podmienky na absolvovanie predmetu:
semestrálny projekt 36%, záverečná skúška 64%
Výsledky vzdelávania:
Absolvent predmetu získa poznatky o koncepcii obehového hospodárstva, dokáže aplikovať poznatky o využití prírodných zdrojov na báze recyklácie odpadov a produkcie obnoviteľných surovín. Študent je schopný využiť poznatky pri predchádzaní vzniku odpadov, ich opätovnému využitiu a recyklácii.
Stručná osnova predmetu:
Vznik, zloženie a množstvo odpadov. Negatívne dopady konvenčného spôsobu nakladania s odpadmi na životné prostredia. Environmentálny a ekonomicky udržateľný spôsob využitia prírodných zdrojov. Programy odpadového hospodárstva. Základné princípy obehového hospodárstva (pojmy, ciele, strategické dokumenty a právne predpisy). Opatrenia EÚ v oblasti obehového hospodárstva. Akčný plán EÚ pre obehové hospodárstvo. Podporné nástroje obehového hospodárstva. Systémy zberu a manipulácie s jednotlivými zložkami odpadov a efektívnosť ich využitia. Nakladanie s odpadmi v systéme obehového hospodárstva. Recyklácia jednotlivých odpadov. Informačná kampaň a motivácia obyvateľov k triedeniu a využitiu odpadov. Predchádzanie vzniku odpadov.
Odporúčaná literatúra:
Odporúčaná:
BÁREKOVÁ, A. Odpadové hospodárstvo. 1. vyd. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2014. 95 s. ISBN 978-80-552-1149-7.
BÁREKOVÁ, A. -- SKLENÁR, Š. -- TÁTOŠOVÁ, L. Metodika nakladania s tuhým komunálnym odpadom v podmienkach vidieckej zástavby. 1. vyd. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2011. 115 s. ISBN 978-80-552-0539-7.
Akčný plán EÚ pre obehové hospodárstvo COM(2015) 614
ENVI-GEOS 2014: Program predchádzania vzniku odpadu na roky 2014 - 2018 ISBN: 9788056200414, Nitra
Thomas Hylland Eriksen. 2015: Odpad ve světě netušených vedlejších účinků, ISBN: 9788072393251, Vydavateľstvo: Doplněk

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
slovenský jazyk
Poznámky:
slovenský jazyk
Hodnotenie predmetu:
Celkový počet hodnotených študentov: 20

ABCD
E
FX
60,0 %10,0 %5,0 %0 %25,0 %
0 %
Vyučujúci :
prof. Ing. Ján Gaduš, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci, zodpovedný za predmet)
Ing. Tomáš Giertl, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci)
Dátum poslednej zmeny:
18. 9. 2019
Schválil:
prof. Ing. Ján Gaduš, PhD. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobil Ing. Martin Mastík, PhD. dňa 18. 09. 2019.

Typ výstupu: