Sylabus předmětu U15-0072-B - Teória, riadenie a organizácia verejnej správy (FEŠRR - ZS 2019/2020)

     Informačný list          Podrobný obsah predmetu          Rozvrh          ECTS sylabus          

     Slovenština          Angličtina          

Vysoká škola:
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Fakulta:
Fakulta európskych štúdií a regionálneho rozvoja
Kód predmetu:
U15-0072-B
Názov predmetu:
Teória, riadenie a organizácia verejnej správy
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška
2 hod. týždenne / 26 hod. za semester štúdia (prezenčná metóda)
cvičenie
2 hod. týždenne / 26 hod. za semester štúdia (prezenčná metóda)

Kredity: 6
Odporúčaný semester: regionálny rozvoj a politiky EÚ - bakalársky (povinný), 5. semester
regionálny rozvoj a politiky EÚ - bakalársky (povinný), 5. semester
regionálny rozvoj a politiky EÚ - bakalársky (povinný), 5. semester
rozvoj vidieka a vidieckeho turizmu - bakalársky (povinný), 5. semester
Stupeň štúdia:
1.
Podmieňujúce predmety:
žiadne
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Priebežné hodnotenie: jeden priebežný test (10 bodov), vypracovanie a prezentácia seminárnej práce (30 bodov), absolvovanie minimálne polovice prednášok počas semestra pre udelenie zápočtu - každá účasť bude potvrdená podpisom prezenčnej listiny na prednáške v danom týždni, aktualita z verejnej správy.
Záverečné hodnotenie: skúška (písomný skúška (60 bodov) + hodnotenie počas semestra (40 bodov))
Na získanie hodnotenia A je potrebné získať najmenej 93 bodov, na hodnotenie B najmenej 86 bodov, na hodnotenie C najmenej 79 bodov, na hodnotenie D najmenej 72 bodov a na hodnotenie E najmenej 64 bodov.
Výsledky vzdelávania:
Cieľom predmetu je poskytnúť základné poznatky z teórie verejnej správy. Objasňuje históriu, kľúčové pojmy, princípy budovania verejnej správy a hovorí o príčinách a stratégiách reforiem verejnej správy. Taktiež pojednáva o postavení štátnej správy a územnej samosprávy v systéme verejnej správy. Súčasťou predmetu je analýza súčasného stavu verejnej správy na Slovensku a tiež komparácia modelov verejnej správy vybraných štátov EÚ.
Absolvent predmetu porozumie histórii verejnej správy, reformám, základným pojmom a štruktúre VS. Dokáže identifikovať modely verejnej správy a bude poznať súčasný stav verejnej správy na Slovensku.
Stručná osnova predmetu:
1.
1 (dotácia 1/1)
 
a.
Prednáška: Úvod do prednášok. Správa, správa vecí verejných, súkromná správa.
b.
Cvičenie: Úvod, požiadavky na udelenie zápočtu a skúšky, rozdelenie seminárnych prác.

2.
2 (dotácia 1/1)
 
a.
Prednáška: Teória deľby štátnej moci. Materiálne, formálne, administratívne a manažérske vymedzenie verejnej správy. Verejná správa a občianska spoločnosť.
b.
Cvičenie: ZMOS, UMS - úlohy, kompetencie, členstvo

3.3 (dotácia 1/1)
 
a.
Prednáška: Vznik a vývoj verejnej správy. Prístupy k štúdiu verejnej správy. Vzťah verejnej správy k iným vedným odborom. Predmet a funkcie verejnej správy. Vznik a vývoj správnej vedy. Vypracovanie referátu z predmetnej témy.
b.
Cvičenie: Záujmová samospráva

4.
4 (dotácia 1/1)
 
a.
Prednáška: Organizačná štruktúra verejnej správy. Organizačné modely verejnej správy. Princípy koncipovania vzťahov medzi štátnou správou a samosprávou.
b.
Cvičenie: Európske štandardy územnej samosprávy.

5.
5 (dotácia 1/1)
 
a.
Prednáška: Postavenie štátnej správy a samosprávy v systéme verejnej správy. Európske štandardy územnej samosprávy
b.Cvičenie: Úloha samosprávy pri zabezpečovaní výkonu funkcie štátu

6.6 (dotácia 1/1)
 
a.
Prednáška: Príčiny reforiem verejnej správy. Vplyv štátu na charakter reforiem verejnej správy. Stratégie reforiem verejnej správy.
b.
Cvičenie: Stratégia reforiem verejnej správy

7.
7 (dotácia 1/1)
 
a.
Prednáška: Decentralizácia verejnej správy, Formy decentralizácie. Indikátory decentralizácie.
b.Cvičenie: Podstata a formy konsolidácie sídelnej štruktúry

8.
8 (dotácia 1/1)
 
a.
Prednáška: Vznik a vývoj verejnej správy na Slovensku. Vývoj organizačnej štruktúry verejnej správy na Slovensku po roku 1989. Prvá a druhá etapa reformy.
b.Cvičenie: Podstata reformy verejnej správy

9.9 (dotácia 1/1)
 
a.
Prednáška: Tretia etapa reformy verejnej správy.
b.
Cvičenie: Tretia etapa reformy verejnej správy.

10.10 (dotácia 1/1)
 
a.Prednáška: Postavenie štátnej správy v systéme verejnej správy SR. Typ štátu a verejná moc. Územné orgány štátnej správy.
b.
Cvičenie: Územné orgány štátnej správy

11.11 (dotácia 1/1)
 
a.
Prednáška: Súčasný systém verejnej správy v SR.
b.
Cvičenie: Aktuálny stav verejnej správy na Slovensku.

12.
12 (dotácia 1/1)
 
a.
Prednáška: Kontrola vo verejnej správe.
b.
Cvičenie: Jednotný administratívny systém Európy. Európske štandardy verejnej správy.
Zápočtová písomka.

13.
13 (dotácia 1/1)
 
a.
Prednáška: Európske štandardy verejnej správy.
b.
Cvičenie: Prezentácia seminárnych prác, zápočty

Odporúčaná literatúra:
Odporúčaná:
GOZORA, Vladimír a Eva HARBUTOVÁ. Teória riadenia a organizácie verejnej správy: /Manažment verejnej správy/ : Tézy prednášok a cvičení. Nitra: Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2005.
GUBÁŇOVÁ, Monika, Eva BALÁŽOVÁ, Monika BUMBALOVÁ, Michal CIFRANIČ, Denisa HANÁČKOVÁ a Maroš VALACH. Slovník pojmov z verejnej správy: (z pohľadu predmetov vyučovaných Katedrou verejnej správy). Nitra: Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2017. ISBN 978-80-552-1630-0.
HAMALOVÁ,M.: Teória, riadenie a organizácia verejnej správy (1.časť - Teória verejnej správy ), Bratislava: Mercury, 2008, 132 s. 978-80-89143-58-0
HAMALOVÁ,M.: Teória, riadenie a organizácia verejnej správy (2.časť - Organizácia verejnej správy), Bratislava: Mercury, 2008, 144 s. 978-80-89143-63-4
KOVÁČOVÁ, Eleonóra. Teória a prax verejnej správy v podmienkach Slovenskej republiky. Banská Bystrica: Belianum, 2014. ISBN 978-80-557-0735-8.

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
slovenský jazyk, anglický jazyk
Poznámky:
Hodnotenie predmetu:
Celkový počet hodnotených študentov: 396

ABCD
E
FX
12,4 %
10,1 %
17,2 %
22,0 %
36,9 %1,4 %
Vyučujúci :
Ing. Eva Balážová, PhD. (cvičiaci, prednášajúci)
Ing. Monika Bumbalová, PhD. (cvičiaci, prednášajúci)
Ing. Michal Cifranič, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci, zodpovedný za predmet)
prof. JUDr. Eleonóra Marišová, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci)
Ing. Maroš Valach, PhD. (cvičiaci)
Dátum poslednej zmeny:
26. 2. 2020
Schválil:
Ing. Michal Cifranič, PhD. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobil Ing. Martin Mastík, PhD. dňa 26. 02. 2020.

Typ výstupu: