Sylabus předmětu U15-0016-B - Úvod do štúdia (FEŠRR - ZS 2019/2020)

     Informačný list          Podrobný obsah predmetu          Rozvrh          ECTS sylabus          

     Slovenština          Angličtina          

Vysoká škola:
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Fakulta: Fakulta európskych štúdií a regionálneho rozvoja
Kód predmetu: U15-0016-B
Názov predmetu:
Úvod do štúdia
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška
1 hod. týždenne / 13 hod. za semester štúdia (prezenčná metóda)

Kredity:
1
Odporúčaný semester:
environmentálny manažment - bakalársky (povinne voliteľný), 1. semester
environmentálny manažment - bakalársky (povinne voliteľný), 1. semester
regionálny rozvoj a politiky EÚ - bakalársky (povinne voliteľný), 1. semester
regionálny rozvoj a politiky EÚ - bakalársky (povinne voliteľný), 1. semester
regionálny rozvoj a politiky EÚ - bakalársky (povinne voliteľný), 1. semester
rozvoj vidieka a vidieckeho turizmu - bakalársky (povinne voliteľný), 1. semester
rozvoj vidieka a vidieckeho turizmu - bakalársky (povinne voliteľný), 1. semester
Stupeň štúdia:
1.
Podmieňujúce predmety:
žiadne
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Aktívna účasť na výučbe. Zápočet.
Výsledky vzdelávania:
Cieľom predmetu je poskytnúť základné informácie o štúdiu, ktoré pomôžu študentom prijatým na štúdium ľahšie sa adaptovať na vysokoškolský systém štúdia a využívať možnosti, ktoré SPU poskytuje svojim študentom. Absolvent predmetu porozumie kreditovému systému vzdelávania, vie používať informačný systém univerzity, knižničný systém univerzity a pozná obsah dôležitých dokumentov pre štúdium na univerzite.
Stručná osnova predmetu:
Informácie o systéme štúdia na univerzite a vlastnej fakulte, o možnostiach štúdia v zahraničí, vedeckej činnosti, knižničných službách, počítačovej sieti a záujmovej činnosti v oblasti kultúry a športu, aktuálne otázky protidrogovej a environmentálnej výchovy, biologickej bezpečnosti, morálky a kultúry správania vysokoškolského študenta, zásady bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a civilná ochrana.
Odporúčaná literatúra:
Základné:
GÁLOVÁ, Z. -- TRAKOVICKÁ, A. -- REPISKÝ, J. -- GÁLIK, R. -- FRANČÁKOVÁ, H. -- HALÁSZOVÁ, K. -- JARÁBKOVÁ, J. -- HORSKÁ, E. -- MANDA, V. -- JUREKOVÁ, Z. -- BELLÉROVÁ, B. -- ŠKROVINA, P. -- PAŠKA, I. -- POTOKOVÁ, K. -- JANKO, I. -- KOPRDA, Š. -- PIECKA, M. Úvod do vysokoškolského štúdia. 9. vyd. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2011. 115 s. ISBN 978-80-552-0616-5.

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
slovenský jazyk
Poznámky:
Hodnotenie predmetu:
Celkový počet hodnotených študentov: 673

ZFX
100,0 %
0 %
Vyučujúci :
Mgr. Beáta Bellérová, PhD. (cvičiaci, prednášajúci)
Ing. Miroslava Cigáňová (cvičiaci, prednášajúci)
Štefan Koprda (cvičiaci, prednášajúci)
Mgr. Zuzana Kunová (cvičiaci, prednášajúci)
doc. JUDr. Lucia Palšová, PhD. (cvičiaci, prednášajúci)
Ing. Žaneta Pauková, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci, zodpovedný za predmet)
Mgr. Mária Urbanová (cvičiaci, prednášajúci)
Dátum poslednej zmeny:
4. 9. 2017
Schválil: Ing. Žaneta Pauková, PhD. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobil Ing. Martin Mastík, PhD. dňa 04. 09. 2017.

Typ výstupu: