Sylabus předmětu U15-0115-B - Verejné financie a daňová teória (FEŠRR - ZS 2019/2020)

     Informačný list          Podrobný obsah predmetu          Rozvrh          ECTS sylabus          

     Slovenština          Angličtina          

Vysoká škola:
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Fakulta:
Fakulta európskych štúdií a regionálneho rozvoja
Kód predmetu:
U15-0115-B
Názov predmetu:
Verejné financie a daňová teória
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška
2 hod. týždenne / 26 hod. za semester štúdia (prezenčná metóda)
cvičenie2 hod. týždenne / 26 hod. za semester štúdia (prezenčná metóda)

Kredity:
6
Odporúčaný semester:
regionálny rozvoj a politiky EÚ - bakalársky (povinný), 5. semester
regionálny rozvoj a politiky EÚ - bakalársky (povinný), 5. semester
Stupeň štúdia:
1.
Podmieňujúce predmety:
žiadne
Podmienky na absolvovanie predmetu:
V priebehu semestra študenti píšu zápočtovú písomku za 20 bodov, na zápočet je potrebné získať min. 10 bodov. Prezentácia seminárnej práce je za 10 bodov, samotná seminárna práca za 10 bodov a záverečná písomná skúška je za 60 bodov. Na získanie hodnotenia A je potrebné získať najmenej 93 bodov, na hodnotenie B najmenej 86 bodov, na hodnotenie C najmenej 79 bodov, na hodnotenie D najmenej 72 bodov a na hodnotenie E najmenej 64 bodov.
Výsledky vzdelávania:
Študent získa poznatky o špecifických finančných vzťahoch a operáciách prebiehajúcich v rámci ekonomického systému medzi autoritami verejnej správy a ostatnými subjektmi – občanmi, domácnosťami, firmami a neziskovými organizáciami pri zabezpečovaní verejných statkov.
Z vecného hľadiska sa predmet orientuje na úlohy verejných financií vo verejnom sektore, postavenie verejných rozpočtov, a na problematiku verejných príjmov s dôrazom na daňové príjmy, ako ich rozhodujúci zdroj financovania.
Stručná osnova predmetu:
- Funkcie a rozsah verejných financií
- Fiškálny federalizmus
- Verejné príjmy
- Daňová teória
- Hlavné a vedľajšie daňové náležitosti
- Daňová sústava SR
- Daň z príjmov fyzických osôb
- Daň z príjmov právnických osôb
- Spotrebné dane
- Verejné výdavky, modely rastu verejných výdavkov
- Štátny rozpočet a jeho súvislosti
- Rovnováha verejných financií, Verejný deficit,Verejný dlh.
Odporúčaná literatúra:
Odporúčaná:
MAAYTOVÁ, Alena, František OCHRANA, Jan PAVEL, Jana TEPPEROVÁ, Leoš VÍTEK a Lucie SEDMIHRADSKÁ. Veřejné finance v teorii a praxi. Praha: Grada Publishing, 2015. Expert. ISBN 978-80-247-5561-8.
MEDVEĎ, Jozef, NEMEC, Juraj, ed. Verejné financie. Bratislava: Sprint dva, 2011. Economics. ISBN 978-80-89393-46-6.
OCHRANA, František, Jan PAVEL a Leoš VÍTEK. Veřejný sektor a veřejné finance: financování nepodnikatelských a podnikatelských aktivit. Praha: Grada Publishing, 2010. Expert. ISBN 978-80-247-3228-2.
SIVÁK, Rudolf. Verejné financie. Bratislava: Iura Edition, 2007. Ekonómia. ISBN 978-80-8078-094-4.

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
slovenský jazyk, anglický jazyk
Poznámky:
Hodnotenie predmetu:
Celkový počet hodnotených študentov: 401

A
B
C
DEFX
14,0 %
8,2 %
11,0 %14,2 %
51,1 %
1,5 %
Vyučujúci :
doc. Ing. Oľga Roháčiková, PhD. (prednášajúci, skúšajúci, zodpovedný za predmet)
Ing. Maroš Valach, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci)
Dátum poslednej zmeny: 18. 2. 2020
Schválil:
doc. Ing. Oľga Roháčiková, PhD. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobil Ing. Martin Mastík, PhD. dňa 18. 02. 2020.

Typ výstupu: