Sylabus předmětu U15-0115-B - Verejné financie a daňová teória (FEŠRR - ZS 2019/2020)

     Informačný list          Podrobný obsah predmetu          Rozvrh          ECTS sylabus          

     Slovenština          Angličtina          

Vysoká škola: Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Fakulta: Fakulta európskych štúdií a regionálneho rozvoja
Kód predmetu: U15-0115-B
Názov predmetu: Verejné financie a daňová teória
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška2 hod. týždenne / 26 hod. za semester štúdia (prezenčná metóda)
cvičenie2 hod. týždenne / 26 hod. za semester štúdia (prezenčná metóda)

Kredity: 6
Odporúčaný semester: regionálny rozvoj a politiky EÚ - bakalársky (povinný), 5. semester
regionálny rozvoj a politiky EÚ - bakalársky (povinný), 5. semester
Stupeň štúdia: 1.
Podmieňujúce predmety: žiadne
Podmienky na absolvovanie predmetu:
V priebehu semestra študenti píšu zápočtovú písomku za 20 bodov, na zápočet je potrebné získať min. 10 bodov. Prezentácia seminárnej práce je za 10 bodov, samotná seminárna práca za 10 bodov a záverečná písomná skúška je za 60 bodov. Na získanie hodnotenia A je potrebné získať najmenej 93 bodov, na hodnotenie B najmenej 86 bodov, na hodnotenie C najmenej 79 bodov, na hodnotenie D najmenej 72 bodov a na hodnotenie E najmenej 64 bodov.
Výsledky vzdelávania:
Študent získa poznatky o špecifických finančných vzťahoch a operáciách prebiehajúcich v rámci ekonomického systému medzi autoritami verejnej správy a ostatnými subjektmi – občanmi, domácnosťami, firmami a neziskovými organizáciami pri zabezpečovaní verejných statkov.
Z vecného hľadiska sa predmet orientuje na úlohy verejných financií vo verejnom sektore, postavenie verejných rozpočtov, a na problematiku verejných príjmov s dôrazom na daňové príjmy, ako ich rozhodujúci zdroj financovania.
Stručná osnova predmetu:
- Funkcie a rozsah verejných financií
- Fiškálny federalizmus
- Verejné príjmy
- Daňová teória
- Hlavné a vedľajšie daňové náležitosti
- Daňová sústava SR
- Daň z príjmov fyzických osôb
- Daň z príjmov právnických osôb
- Spotrebné dane
- Verejné výdavky, modely rastu verejných výdavkov
- Štátny rozpočet a jeho súvislosti
- Rovnováha verejných financií, Verejný deficit,Verejný dlh.
Odporúčaná literatúra:
Odporúčaná:
Daňové zákony, Zákon o štátnom rozpočte, časopisecká literatúra
Medveď, J. a kol. 2009. Daňová teória a daňový systém. Bratislava: Sprint. ISBN: 978-80-89393-09-1.
Medveď, J. – Nemec, J. a kol. 2007. Základy verejných financií. Bratislava: Sprint. ISBN: 978-80-89085-84-2.
Musgrave, R. A. – Musgraveová, P. B. 1994. Veřejné finance v teorii a praxi. Praha: Management Press. ISBN: 978-80-85603-76-7.
Sivák, R. a kol. 2007. Verejné financie. Bratrislava: IURA Edition. ISBN: 978-80-8078-094-4.

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk, anglický jazyk
Poznámky:
Hodnotenie predmetu:
Celkový počet hodnotených študentov: 352

ABCDEFX
13,6 %7,7 %10,2 %14,8 %52,3 %1,4 %
Vyučujúci : doc. Ing. Oľga Roháčiková, PhD. (prednášajúci, skúšajúci, zodpovedný za predmet)
Ing. Maroš Valach, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci)
Dátum poslednej zmeny: 7. 10. 2019
Schválil: doc. Ing. Oľga Roháčiková, PhD. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobil Ing. Martin Mastík, PhD. dňa 07. 10. 2019.

Typ výstupu: