Sylabus predmetu U15-0043-I - Základy EIA II (FEŠRR - ZS 2019/2020)

     Informačný list          Podrobný obsah predmetu          Rozvrh          ECTS sylabus          

     Slovenčina          Angličtina          

Vysoká škola:
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Fakulta:
Kód predmetu:
U15-0043-I
Názov predmetu:
Základy EIA II
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška
2 hod. týždenne / 26 hod. za semester štúdia (prezenčná metóda)
cvičenie
1 hod. týždenne / 13 hod. za semester štúdia (prezenčná metóda)

Kredity: 4
Odporúčaný semester:
regionálny rozvoj a politiky EÚ - inžiniersky (povinne voliteľný), 1. semester
regionálny rozvoj a politiky EÚ - inžiniersky (povinne voliteľný), 1. semester
regionálny rozvoj a politiky EÚ - inžiniersky (povinne voliteľný), 1. semester
rozvoj vidieka a vidieckeho turizmu - inžiniersky (povinne voliteľný), 1. semester
rozvoj vidieka a vidieckeho turizmu - inžiniersky (povinne voliteľný), 1. semester
Stupeň štúdia: 2.
Podmieňujúce predmety:
žiadne
Podmienky na absolvovanie predmetu:
seminárna práca 20% a záverečná písomná skúška 80%
Výsledky vzdelávania:
Absolvent predmetu porozumie základným krokom v procese EIA. Dokáže identifikovať hlavné odlišnosti jednotlivých krokov EIA a SEA.
Stručná osnova predmetu:
Všeobecné princípy procesu posudzovania, teoreticko-metodologické východiská. Ciele a terminológia. História a vývoj posudzovania vplyvov na životné prostredie. EIA ako nástroj medzinárodnej environmentálnej politiky na uskutočňovanie udržateľného rozvoja. Legislatíva v procese EIA. Základná schéma procesu EIA (postupnosť jednotlivých krokov). Účastníci procesu posudzovania, ich úloha, práva a zodpovednosť. Metodológia posudzovania vplyvov činností na životné prostredie. Strategické environmentálne hodnotenie (SEA) vplyvov koncepcií, plánov a programov na životné prostredie. Informačný systém pre posudzovanie vplyvov na životné prostredie na Slovensku. Úloha EIA v územnom a regionálnom plánovaní. Prípadové štúdiá EIA na projektovej úrovni.
Odporúčaná literatúra:
Odporúčaná:
Eccleston Ch H., 2011. Environmental Impact Assessment: A Guide to Best Professional Practices. CRC Press, 290 pp., ISBN 978-1-4398-2873-1
Morris, P., Therivel, R. 2009. Methods of Environmental Impact Assessment. Routledge. 576 pp., ISBN 0-203-89290-9
MŽP, 2008. Posudzovanie vplyvov na životné prostredie. (Praktická príručka pre obce). MŹP, SAŽP, 53 s., ISBN 978-80-88850-80-9
Zákon č. 24/2006 Z. z . o posudzovaní vplyvov na životné prostredie
Zákon č. 408/2011 Z.z. z 21. októbra 2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 24/2006 Z. z . o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
slovenský jazyk
Poznámky:
Hodnotenie predmetu:
Celkový počet hodnotených študentov: 136

A
B
C
D
E
FX
15,4 %
14,0 %
22,1 %
20,6 %
27,2 %0,7 %
Vyučujúci :
prof. RNDr. Zuzana Jureková, CSc. (prednášajúci, skúšajúci)
Mgr. Marián Kotrla, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci, zodpovedný za predmet)
Dátum poslednej zmeny:
4. 9. 2017
Schválil:
Mgr. Marián Kotrla, PhD. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobil Ing. Martin Mastík, PhD. dňa 04. 09. 2017.

Typ výstupu: