Sylabus predmetu U15-0117-B - Základy makroekonómie (FEŠRR - ZS 2019/2020)

     Informačný list          Podrobný obsah predmetu          Rozvrh          ECTS sylabus          

     Slovenčina          Angličtina          

Vysoká škola: Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Fakulta: Fakulta európskych štúdií a regionálneho rozvoja
Kód predmetu: U15-0117-B
Názov predmetu: Základy makroekonómie
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška2 hod. týždenne / 26 hod. za semester štúdia (prezenčná metóda)
cvičenie2 hod. týždenne / 26 hod. za semester štúdia (prezenčná metóda)

Kredity: 6
Odporúčaný semester: regionálny rozvoj a politiky EÚ - bakalársky (povinný), 3. semester
regionálny rozvoj a politiky EÚ - bakalársky (povinný), 3. semester
regionálny rozvoj a politiky EÚ - bakalársky (povinný), 3. semester
rozvoj vidieka a vidieckeho turizmu - bakalársky (povinný), 3. semester
Stupeň štúdia: 1.
Podmieňujúce predmety: žiadne
Podmienky na absolvovanie predmetu:
seminárna práca max. 30 bodov
aktívna účasť na prednáškach a cvičeniach 10 bodov
písomná skúška max.60 bodov
Intervaly hodnotenia:
93 -100 bodov A (1.0)
86 - 92 bodov B (1.5)
79 - 85 bodov C (2.0)
72 - 78 bodov D (2.5)
64 - 71 bodov E (3.0)
63 a menej FX (4.0)
Výsledky vzdelávania:
Cieľom predmetu je oboznámiť študentov s problematikou fungovania ekonomiky ako celku, poznať základné makroekonomické problémy, príčiny a dopady makroekonomickej nestability a nástroje stabilizačnej makroekonomickej politiky s dôrazom na rolu verejného sektora.
Stručná osnova predmetu:
Predmet sa zaoberá ekonomickou podstatou fungovania národného hospodárstva ako celku, makroekonomickými cieľmi a nástrojmi na ich dosahovanie a metódami na meranie výkonnosti ekonomiky. Obsahom predmetu sú tiež poznatky o príčinách a dopadoch hospodárskych cyklov, inflácie, nezamestnanosti a možnostiach implementácie stabilizačných nástrojov fiškálnej, monetárnej, menovej a zahranično-ekonomickej politiky.
Odporúčaná literatúra:
Odporúčaná:
ÁRENDÁŠ, Marko a Monika HUDÁKOVÁ. Základy makroekonómie. Nitra: Slov. poľnohosp. univ., 2001. s. 314. ISBN 80-7137-927-1.
JUREČKA, Václav. Makroekonomie. 3. aktualiz. a rozšíř. vyd. Praha: Grada, 2017. Expert. ISBN 978-80-271-0251-8.
POVAŽANOVÁ, Mariana, Martin HRONEC, Mária URAMOVÁ a Ján KOLLÁR. Makroekonómia 2: skriptá. Banská Bystrica: Belianum, 2018. ISBN 978-80-557-1419-6.
ROJÍČEK, Marek, Vojtěch SPĚVÁČEK, Jan VEJMĚLEK, Eva ZAMRAZILOVÁ a Václav ŽĎÁREK. Makroekonomická analýza: teorie a praxe. Praha: Grada Publishing, 2016. ISBN 978-80-247-5858-9.

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk, anglický jazyk
Poznámky:
Hodnotenie predmetu:
Celkový počet hodnotených študentov: 269

ABCDEFX
17,8 %11,9 %17,1 %14,5 %37,2 %1,5 %
Vyučujúci : Ing. Denisa Hanáčková, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci)
doc. JUDr. Ing. Jarmila Lazíková, PhD. (zodpovedný za predmet)
Ing. Veronika Svetlíková, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci)
Dátum poslednej zmeny: 18. 2. 2020
Schválil: doc. JUDr. Ing. Jarmila Lazíková, PhD. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobil Ing. Martin Mastík, PhD. dňa 18. 02. 2020.

Typ výstupu: