Sylabus předmětu U15-0116-I - Základy SAP (FEŠRR - ZS 2019/2020)

     Informačný list          Podrobný obsah predmetu          Rozvrh          ECTS sylabus          

     Slovenština          Angličtina          

Vysoká škola:
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Fakulta:
Kód predmetu:
U15-0116-I
Názov predmetu: Základy SAP
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
cvičenie
3 hod. týždenne / 39 hod. za semester štúdia (prezenčná metóda)

Kredity:
4
Odporúčaný semester:
regionálny rozvoj a politiky EÚ - inžiniersky (povinný), 3. semester
regionálny rozvoj a politiky EÚ - inžiniersky (povinný), 3. semester
rozvoj vidieka a vidieckeho turizmu - inžiniersky (povinne voliteľný), 3. semester
rozvoj vidieka a vidieckeho turizmu - inžiniersky (povinne voliteľný), 3. semester
Stupeň štúdia:
2.
Podmieňujúce predmety:
žiadne
Podmienky na absolvovanie predmetu:
V priebehu semestra študenti vypracujú 8 dokumentov podľa rôznych zadaní. Za každý dokument študent získa 5 bodov. Teda maximálne 40 bodov. Na záverečnej skúške môže študent získať maximálne 60 bodov. Na výsledné hodnotenie A je potrebné získať najmenej 93 bodov, na hodnotenie B najmenej 86 bodov, na hodnotenie C najmenej 79 bodov, na hodnotenie D najmenej 72 bodov a na hodnotenie E najmenej 64 bodov.
Výsledky vzdelávania:
Cieľom predmetu je uviesť študentov do problematiky SAP. Získať základné zručnosti pri spracovaní ekonomických operácií pomocou SAP – prihlásenie, zadávanie údajov, vytváranie a tlač zostáv, export a import dát. Absolvent predmetu bude schopný zorientovať sa v konkrétnej aplikácii SAP v ľubovoľnej organizácii, ktorá SAP používa na spracovanie ekonomických operácií.
Stručná osnova predmetu:
Technická architektúra a jej softvérová podpora. Prihlásenie do systému. Užívatelia a ich oprávnenia. Charakteristika programov pre zadávanie údajov. Charakteristika programov na tvorbu a tlač zostáv. Úprava užívateľských nastavení.
Odporúčaná literatúra:
Odporúčaná:
http://help.sap.com/ - úplná dokumentácia v anglickom resp. nemeckom jazyku.
transakcia ZDOCU – dokumentácia vybraných programov v slovenskom jazyku.

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk, anglický jazyk
Poznámky:
Hodnotenie predmetu:
Celkový počet hodnotených študentov: 148

A
B
C
DEFX
66,9 %
19,6 %
8,1 %
3,4 %
2,0 %
0 %
Vyučujúci :
Ing. Monika Gubáňová, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci)
doc. Ing. Oľga Roháčiková, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci, zodpovedný za predmet)
Dátum poslednej zmeny: 10. 2. 2020
Schválil:
doc. Ing. Oľga Roháčiková, PhD. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobil Ing. Martin Mastík, PhD. dňa 10. 02. 2020.

Typ výstupu: