Sylabus predmetu U15-0056-I - Agrárne právo EÚ (FEŠRR - LS 2019/2020)

     Informačný list          Podrobný obsah predmetu          Rozvrh          ECTS sylabus          

     Slovenčina          Angličtina          

Vysoká škola: Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Fakulta: Fakulta európskych štúdií a regionálneho rozvoja
Kód predmetu: U15-0056-I
Názov predmetu: Agrárne právo EÚ
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška2 hod. týždenne / 26 hod. za semester štúdia (prezenčná metóda)
cvičenie1 hod. týždenne / 13 hod. za semester štúdia (prezenčná metóda)

Kredity: 4
Odporúčaný semester: -- obsah tejto položky nebol definovaný --
Stupeň štúdia: 2.
Podmieňujúce predmety: žiadne
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Písomný test,
Výsledky vzdelávania:
Cieľom predmetu Agrárne právo EÚ je umožniť študentom získanie základnej orientácie v problematike agrárnej legislatívy EÚ v kontexte agrárnej politiky EÚ. Po absolvovaní predmetu bude študent schopný orientovať sa v oblasti agrárneho práva EÚ.
Stručná osnova predmetu:
Predmet sa zaoberá vlastníckymi a užívacími vzťahmi k poľnohospodárskej pôde, jej cenou v rámci štátov EU, právnou úpravou ochrany poľnohospodárskej pôdy, možnosťami podnikania v oblasti poľnohospodárstva,uzatváranie zmlúv, kde predmetom sú poľnohospodárske komodity, právnou úpravou veterinárnej a fytosanitárnej starostlivosti a ekologizáciou poľnohospodárstva.
Odporúčaná literatúra:
Odporúčaná:
BANDLEROVÁ, A.- LAZÍKOVÁ, J.- ILKOVÁ, Z.- SCHWARCZ, P.-MUCHOVÁ, Z.-DRENKOVÁ, L. 2007. Agrárne právo Euróspkej únie. 1. Edition. Nitra: Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, 2007, p. 218 ISBN 978-80- 8069-990-1
Bandlerová,A.-Marišová,E. Introduction to study of EÚ Agrárian Law.SPU v Nitre.2003 ISBN 80-8069-209-2
Martin Janku a kol. ,Základy práva pre poslucháčov neprávnických fakúlt,1Edition C-H-BECK ,2012,ISBN 978-80-89603-06-0
RODGERS, Ch. 2008 Agricultural law. 3. Edition. UK: Kerrypress, Ltd. Luton, Bedforshire, UK. 2008. ISBN: 978 1 84592 092 0
ŠTEFANOVIČ, M. 2010. Pozemkové právo. 1. Edition. Bratislava: Eurounion. 2010. p. 312. ISBN: 9788089374106

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk
Poznámky:
Hodnotenie predmetu:
Celkový počet hodnotených študentov: 427

ABCDEFX
33,7 %16,6 %15,2 %16,6 %17,9 %0 %
Vyučujúci : prof. JUDr. Anna Bandlerová, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci, zodpovedný za predmet)
Ing. Katarína Dirgasová, PhD. (cvičiaci)
doc. JUDr. Ing. Jarmila Lazíková, PhD. (cvičiaci, skúšajúci)
doc. JUDr. Lucia Palšová, PhD. (cvičiaci, skúšajúci)
Dátum poslednej zmeny: 4. 9. 2017
Schválil: prof. JUDr. Anna Bandlerová, PhD. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobil Ing. Martin Mastík, PhD. dňa 04. 09. 2017.

Typ výstupu: