Sylabus předmětu U15-0111-I - Ekonomika a financovanie územných samospráv (FEŠRR - LS 2019/2020)

     Informačný list          Podrobný obsah predmetu          Rozvrh          ECTS sylabus          

     Slovenština          Angličtina          

Vysoká škola: Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Fakulta:
Kód predmetu:
U15-0111-I
Názov predmetu:
Ekonomika a financovanie územných samospráv
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška
2 hod. týždenne / 26 hod. za semester štúdia (prezenčná metóda)
cvičenie2 hod. týždenne / 26 hod. za semester štúdia (prezenčná metóda)

Kredity: 6
Odporúčaný semester:
regionálny rozvoj a politiky EÚ - inžiniersky (povinný), 2. semester
regionálny rozvoj a politiky EÚ - inžiniersky (povinný), 2. semester
regionálny rozvoj a politiky EÚ - inžiniersky (povinný), 2. semester
rozvoj vidieka a vidieckeho turizmu - inžiniersky (povinný), 2. semester
rozvoj vidieka a vidieckeho turizmu - inžiniersky (povinný), 2. semester
rozvoj vidieka a vidieckeho turizmu - inžiniersky (povinný), 2. semester
Stupeň štúdia:
2.
Podmieňujúce predmety: žiadne
Podmienky na absolvovanie predmetu:
V priebehu semestra bude 1 písomná previerka za 20 bodov. Záverečná písomná skúška je za 80 bodov. Na získanie hodnotenia A je potrebné získať najmenej 93 bodov, na hodnotenie B najmenej 86 bodov, na hodnotenie C najmenej 79 bodov, na hodnotenie D najmenej 72 bodov a na hodnotenie E najmenej 64 bodov.
Výsledky vzdelávania:
Cieľom predmetu je oboznámiť študentov so základnými predpokladmi a podmienkami fungovania ekonomiky územných samospráv, s mechanizmami financovania, rozpočtového a majetkového hospodárenia územných samospráv. Študenti po absolvovaní predmetu budú poznať podstatu fungovania ekonomiky územných samospráv ako aj efektívne nástroje finančného manažmentu územných samospráv.
Stručná osnova predmetu:
- Reforma verejnej správy s akcentom na fiškálnu decentralizáciu v SR
- Charakteristika územnej samosprávy, objekty, subjekty, spôsob výkonu samosprávy
- Praktické terénne cvičenie - exkurzia zameraná na poznanie výkonu a financovania úloh v praxi vybraných obcí
- Štruktúra a funkcie financií územnej samosprávy
- Finančná stratégia územnej samosprávy - tvorba finančných politík
- Rozpočtovanie v podmienkach územnej samosprávy
- Programový a výkonový rozpočet
- Majetok územnej samosprávy
- Dlhový manažment územnej samosprávy
- Plánovanie investícií a financovanie rozvojových projektov obce
- Účasť občanov na finančnom riadení obce
- Komunálna politika obce
Odporúčaná literatúra:
Základné:
BELAJOVÁ, A. -- BALÁŽOVÁ, E. Ekonomika a manažment územnej samosprávy. 1. vyd. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2004. 0 ISBN 80-8069-458-3.
BALÁŽOVÁ, E. -- PÉTERI, G. Economics and financing of local governments. Nitra  : Slovak University of Agriculture. (2012), ISBN 978-80-552-0938-8.

Odporúčaná:
HAMALOVÁ, Marta, Anna BELAJOVÁ a Miriam ŠEBOVÁ. Komunálna ekonomika a politika. Bratislava: Sprint dva, 2011. Economics. ISBN 978-80-89393-38-1.
PROVAZNÍKOVÁ, Romana a Olga SEDLÁČKOVÁ. Financování měst, obcí a regionů: teorie a praxe. 2. aktualiz. a rozš. vyd. Praha: Grada, 2009. Finance. ISBN 978-80-247-2789-9.
Ševic, Ž. Local government financial capacity building in transition countries. NISPAcee , 2006, 181 s. ISBN 80-89013-26-0

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
slovenský jazyk, anglický jazyk
Poznámky:
Hodnotenie predmetu:
Celkový počet hodnotených študentov: 508

AB
C
D
E
FX
15,7 %13,8 %
21,5 %
19,7 %
26,8 %
2,5 %
Vyučujúci : doc. Ing. Oľga Roháčiková, PhD. (prednášajúci, skúšajúci, zodpovedný za predmet)
Ing. Maroš Valach, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci)
Dátum poslednej zmeny: 18. 2. 2020
Schválil:
doc. Ing. Oľga Roháčiková, PhD. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobil Ing. Martin Mastík, PhD. dňa 18. 02. 2020.

Typ výstupu: