Sylabus předmětu U15-0112-I - Ekonomika a manažment verejných služieb (FEŠRR - LS 2019/2020)

     Informačný list          Podrobný obsah predmetu          Rozvrh          ECTS sylabus          

     Slovenština          Angličtina          

Vysoká škola: Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Fakulta: Fakulta európskych štúdií a regionálneho rozvoja
Kód predmetu: U15-0112-I
Názov predmetu: Ekonomika a manažment verejných služieb
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška2 hod. týždenne / 26 hod. za semester štúdia (prezenčná metóda)
cvičenie2 hod. týždenne / 26 hod. za semester štúdia (prezenčná metóda)

Kredity: 4
Odporúčaný semester: regionálny rozvoj a politiky EÚ - inžiniersky (povinne voliteľný), 2. semester
regionálny rozvoj a politiky EÚ - inžiniersky (povinne voliteľný), 2. semester
regionálny rozvoj a politiky EÚ - inžiniersky (povinne voliteľný), 2. semester
rozvoj vidieka a vidieckeho turizmu - inžiniersky (povinne voliteľný), 2. semester
rozvoj vidieka a vidieckeho turizmu - inžiniersky (povinne voliteľný), 2. semester
rozvoj vidieka a vidieckeho turizmu - inžiniersky (povinne voliteľný), 2. semester
Stupeň štúdia: 2.
Podmieňujúce predmety: žiadne
Podmienky na absolvovanie predmetu:
seminárna práca max.30 bodov
aktívna účasť na prednáškach a cvičeniach 10 bodov
písomná skúška max.60 bodov
Intervaly hodnotenia:
93 -100 bodov A (1.0)
86 - 92 bodov B (1.5)
79 - 85 bodov C (2.0)
72 - 78 bodov D (2.5)
64 - 71 bodov E (3.0)
63 a menej FX (4.0)
Výsledky vzdelávania:
Cieľom predmetu je oboznámiť sa s problematikou inštitucionálneho, finančného a legislatívneho zabezpečenia verejných služieb, priblížiť systém uplatňovania verejných politík v SR a spoločnej politike EU.
Stručná osnova predmetu:
Predmet sa zaoberá ekonomickou podstatou verejných služieb, úlohou verejných služieb v spoločnosti a v štáte, vývojom sektora verejných služieb, so špecifikami a klasifikáciou služieb, manažmentom a marketingom verejných služieb.Obsahom predmetu sú tiež základné poznatky o vybraných odvetviach verejných služieb členených do nasledujúcich blokov: služby rozvoja človeka, služby verejnej spotreby štátu a služby ostatných odvetví, konkrétne je študent oboznámený s problematikou zabezpečovania sociálnych služieb, služieb zamestnanosti, vzdelávacích služieb, služieb vedy a výskumu, zdravotníckych služieb, kultúry, služieb obrany a polície a systému ochrany ľudských práv v SR.
Odporúčaná literatúra:
Odporúčaná:
Balážová, E. and co: Benchmarking of public services provided by municipalities in V4 countries, SUA in Nitra, 2012, ISBN 978-80-552-0803-9
Benčo, J. - Kuvíková, H. a kol.:Ekonomika verejných služieb, UMB, Ekonomická fakulta v Banskej Bystrici, 2011 ISBN 978-80-557-0323-7
Cibáková, V. a kol.:Marketing služieb, IURA Edition, 2008
Cibáková, V. a kol.: Ekonomika verejného sektora, IURA Edition, 2012
Hanáčková, D. - Balážová, E.: Ekonomika a manažment verejných služieb, SPU v Nitre, 2014, ISBN 978-80-552-1285-2
Hanáčková, D.: Prednášky a cvičenia z predmetu Ekonomika a manažment verejných služieb, 2014
Majlingová, Ľ. a kol: Verejné služby, UMB Banská Bystrica, 2002 ISBN 80-8055-754-3
Zbierky zákonov

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk, anglický jazyk
Poznámky:
Hodnotenie predmetu:
Celkový počet hodnotených študentov: 426

ABCDEFX
25,4 %21,4 %20,7 %14,1 %18,4 %0 %
Vyučujúci : Ing. Michal Cifranič, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci)
Ing. Denisa Hanáčková, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci)
doc. Ing. Loreta Schwarczová, PhD. (prednášajúci, skúšajúci, zodpovedný za predmet)
Dátum poslednej zmeny: 4. 9. 2017
Schválil: doc. Ing. Loreta Schwarczová, PhD. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobil Ing. Martin Mastík, PhD. dňa 04. 09. 2017.

Typ výstupu: