Sylabus predmetu U15-0137-B - Ekonomika životného prostredia a prírodných zdrojov (FEŠRR - LS 2019/2020)

     Informačný list          Podrobný obsah predmetu          Rozvrh          ECTS sylabus          

     Slovenčina          Angličtina          

Vysoká škola:
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Fakulta:
Fakulta európskych štúdií a regionálneho rozvoja
Kód predmetu:
U15-0137-B
Názov predmetu: Ekonomika životného prostredia a prírodných zdrojov
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška2 hod. týždenne / 26 hod. za semester štúdia (prezenčná metóda)
cvičenie2 hod. týždenne / 26 hod. za semester štúdia (prezenčná metóda)

Kredity:
6
Odporúčaný semester:
environmentálny manažment - bakalársky (povinne voliteľný), 6. semester
environmentálny manažment - bakalársky (povinne voliteľný), 6. semester
Stupeň štúdia:
1.
Podmieňujúce predmety:
žiadne
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Organizácia výučby
Predmet má týždennú dotáciu 4 vyučovacie hodiny (2/2). Uplatňované formy výučby sú prednášky, cvičenia, semináre, tematické exkurzie zamerané na spôsoby využívania prírodných zdrojov a ochrany zložiek životného prostredia. Charakter výučby môže byť podľa potreby upravený o výberové prednášky odborníkov z oblasti ekonomiky životného prostredia a prírodných zdrojov, resp. manažmentu životného prostredia a prírodných zdrojov.
Cvičenia tematicky nadväzujú na odprednášanú problematiku. Semináre dopĺňajú problematiku preberanú na prednáškach. Študenti vypracovávajú seminárne práce, ktorých témy súvisia s preberanou problematikou. Témy seminárnych prác sú zadávané na začiatku semestra. Študenti prezentujú seminárne práce na cvičeniach vo vopred stanovených termínoch. Témy seminárnych prác sú zverejňované na www.fesrr.uniag.sk/krr a priebežne každý školský rok aktualizované. Prednášky aj cvičenia sú povinné.

Zápočet je udelený tým študentom, ktorí sa aktívne zúčastňovali na cvičeniach, odovzdali a úspešne prezentovali seminárnu prácu (15 bodov). Úspešne napísali previerku vedomostí (10 bodov).

Záverečná skúška
Písomná a pokrýva problematiku celého semestra. Ku skúške budú sprístupnené okruhy problémov, na základe ktorých budú formulované otázky.
Počet otázok 5 s rovnakou bodovou hodnotou 15.

Systém hodnotenia:
Výsledná známka pozostáva z nasledovných častí:
- seminárne práce a aktivita na cvičeniach 25%
- záverečná skúška 75%

Hodnotenie:
100 – 93 A (1)
92 – 86 B (1,5)
85 – 79 C (2)
78 – 72 D (2,5)
71 – 64 E (3)
≤ 63 FX (4)

Výsledky vzdelávania:
Zvládnutie teoretických poznatkov o funkcii životného prostredia v spoločensko - ekonomickom systéme, o príčinách a následkoch vzniku ekonomických externalít v dôsledku znehodnocovania životného prostredia a o metódach a formách ich odstraňovania a uhrádzania, zvládnutie ekonomických zákonotostí čerpania prírodných zdrojov, ich oceňovania a významu v spločensko - ekonomickom reprodukčnom prodcese.
Stručná osnova predmetu:
Predmet sa zaoberá definovaním vzťahov medzi hospodárskym prostredím, životným prostredím, krajinou a prírodnými zdrojmi. Kritériami efektívnosti využívania prírodných zdrojov a životného prostredia, koncepciou udržateľného ekonomického rozvoja, dôsledkami vyčerpávania prírodných zdrojov a znehodnocovania životného prostredia na spoločensko - ekonomický systém, ekonomickými nástrojmi surovinovej a ekologickej politiky a ich aplikáciu v praxi.
Odporúčaná literatúra:
Odporúčaná:
Fáziková, M.: Prednášky z predmetu EŽPaPZ, https://is.uniag.sk/auth/nucitel/ds_modul.pl?predmet=88924
Hronec, O. a kol: Prírodné zdroje , Royal Union, Košice 2000
Romančíková, E.: ekonómia a životné prostredia, IURA EDITUON, Bratislava, 2011, ISBN 978-80-8078-426-3

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
slovenský jazyk
Poznámky:
Hodnotenie predmetu:
Celkový počet hodnotených študentov: 0

Vyučujúci :
doc. Ing. Janka Beresecká, PhD. (cvičiaci)
doc. Ing. Mária Fáziková, CSc. (prednášajúci, zodpovedný za predmet)
Ing. Marcela Chreneková, PhD. (cvičiaci, prednášajúci)
doc. Ing. Viera Petrášová, CSc. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci)
Dátum poslednej zmeny:
4. 9. 2017
Schválil: doc. Ing. Mária Fáziková, CSc. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobil Ing. Martin Mastík, PhD. dňa 04. 09. 2017.

Typ výstupu: