Sylabus předmětu U15-0133-B - Energetická politika v EÚ (FEŠRR - LS 2019/2020)

     Informačný list          Podrobný obsah predmetu          Rozvrh          ECTS sylabus          

     Slovenština          Angličtina          

Vysoká škola:
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Fakulta:
Fakulta európskych štúdií a regionálneho rozvoja
Kód predmetu:
U15-0133-B
Názov predmetu:
Energetická politika v EÚ
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška
2 hod. týždenne / 26 hod. za semester štúdia (prezenčná metóda)
cvičenie
2 hod. týždenne / 26 hod. za semester štúdia (prezenčná metóda)

Kredity:
6
Odporúčaný semester:
-- obsah tejto položky nebol definovaný --
Stupeň štúdia:
1.
Podmieňujúce predmety: žiadne
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Priebežné hodnotenie - seminárna práca 20%.
Záverečná písomná skúška 80%.
Výsledky vzdelávania:
Študent získa prehľad o vývoji energetickej politiky Európskeho spoločenstva a jej vplyvu na národné politiky v oblasti energetiky. Dokáže analyzovať a syntetizovať ich dopad na rozvoj energetiky na úrovni regiónov a prijímať rozhodnutia pre implementáciu opatrení pre efektívne využívanie miestnych zdrojov energie.
Stručná osnova predmetu:
Formovanie komunitárnej energetickej politiky.
Lisabonská zmluva.
Mechanizmus fungovania európskej energetickej politiky (EEP).
Spoločný trh s energiami.
Vývoj spoločného energetického trhu EÚ.
Úloha EU v zaistení dostatočnej energetickej infraštruktúry.
Environmentálne dimenzie EU, Kjótsky protokol.
Úloha EU v globálnom znižovaní emisií.
Vonkajšie dimenzie energetickej politiky EÚ.
Odporúčaná literatúra:
Odporúčaná:
F. Černoch, V. Zapletalová: Energetická politika Evropské unie, Brno 2014
M. Mišík: Energetická politika v rozšírenej Európskej únii, Praha 2013

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
slovenský jazyk
Poznámky:
slovenský jazyk
Hodnotenie predmetu:
Celkový počet hodnotených študentov: 24

ABC
D
E
FX
37,5 %
12,5 %4,2 %45,8 %0 %
0 %
Vyučujúci :
prof. Ing. Ján Gaduš, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci, zodpovedný za predmet)
Ing. Tomáš Giertl, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci)
Dátum poslednej zmeny: 4. 9. 2017
Schválil:
prof. Ing. Ján Gaduš, PhD. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobil Ing. Martin Mastík, PhD. dňa 04. 09. 2017.

Typ výstupu: