Sylabus predmetu U15-0138-B - Environmentálny manažment I (FEŠRR - LS 2019/2020)

     Informačný list          Podrobný obsah predmetu          Rozvrh          ECTS sylabus          

     Slovenčina          Angličtina          

Vysoká škola: Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Fakulta:
Fakulta európskych štúdií a regionálneho rozvoja
Kód predmetu:
U15-0138-B
Názov predmetu:
Environmentálny manažment I
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:

Kredity:
6
Odporúčaný semester:
-- obsah tejto položky nebol definovaný --
Stupeň štúdia:
1. + 2.
Podmieňujúce predmety: žiadne
Podmienky na absolvovanie predmetu:
-- obsah tejto položky nebol definovaný --
Výsledky vzdelávania:
Predmet je subornym predmetom statnej zaverecnej skusky v studijnom programe environmentalne manazerstvo v 1. stupni studia a spociva v diskusii z oblasti temy zaverecnej bakalarskej prace na sirokej platforme (pri vyuzivani poznatkov z roznych absolvovanych predmetov, realnej praxe a pod.).
Stručná osnova predmetu:
Predmet štátnej skúšky zahŕňa otázky teoretického základu riešenej problematiky záverečnej bakalárskej práce, otázky priestorové a metodické, tiež dosiahnuté výsledky, ich diskusiu a praktickú aplikovateľnosť, strety záujmov v krajine, socioekonomické vplyvy resp. dopady environmentálnych riešení a perspektíva, prognózy a trendy vo vybranej oblasti.
Odporúčaná literatúra:
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
slovenský jazyk
Poznámky:
Hodnotenie predmetu:
Celkový počet hodnotených študentov: 0

Vyučujúci :
Dátum poslednej zmeny:
24. 9. 2019
Schválil:
doc. Ing. Pavol Otepka, PhD., Ing.-Paed.IGIP a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobil Ing. Martin Mastík, PhD. dňa 24. 09. 2019.

Typ výstupu: