Sylabus predmetu U15-0134-B - Manažment prírodných zdrojov (FEŠRR - LS 2019/2020)

     Informačný list          Podrobný obsah predmetu          Rozvrh          ECTS sylabus          

     Slovenčina          Angličtina          

Vysoká škola:
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Fakulta:
Kód predmetu:
U15-0134-B
Názov predmetu:
Manažment prírodných zdrojov
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška
2 hod. týždenne / 26 hod. za semester štúdia (prezenčná metóda)
cvičenie
2 hod. týždenne / 26 hod. za semester štúdia (prezenčná metóda)

Kredity:
6
Odporúčaný semester:
environmentálny manažment - bakalársky (povinný), 6. semester
Stupeň štúdia:
1.
Podmieňujúce predmety:
žiadne
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Ústna skúška, seminárna práca
Výsledky vzdelávania:
Absolvent predmetu dokáže riešiť manažment využívania a ochrany obnoviteľných a neobnoviteľných prírodných zdrojov v krajinnom priestore Slovenska.
Stručná osnova predmetu:
Klasifikácia obnoviteľných a neobnoviteľných zdrojov prírody. Nerastné suroviny. Pôda. Voda. Biota. Energia a energetika. Stratégie ochrany a manažment prírodných zdrojov v podmienkach Slovenska a EU. Krátkodobé a dlhodobé prognózy a scenáre využívania prírodných zdrojov. Legislatíva využívania prírodných zdrojov.
Odporúčaná literatúra:
Odporúčaná:
Campbell, BM, Sayer, JA: Integrated Natural Resources Management. Wallingford : CABI, 2010, 315 s.
Fehér, A. Prírodné zdroje a ich využitie. Skriptá, VES SPU, 2005

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
slovenský jazyk
Poznámky:
Hodnotenie predmetu:
Celkový počet hodnotených študentov: 21

A
B
C
D
E
FX
57,1 %
19,0 %
23,9 %
0 %
0 %0 %
Vyučujúci :
prof. Ing. Alexander Fehér, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci, zodpovedný za predmet)
Dátum poslednej zmeny: 24. 9. 2019
Schválil:
prof. Ing. Alexander Fehér, PhD. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobil Ing. Martin Mastík, PhD. dňa 24. 09. 2019.

Typ výstupu: