Sylabus predmetu U15-0132-B - Odborná prax (Terénne cvičenia) I (FEŠRR - LS 2019/2020)

     Informačný list          Podrobný obsah predmetu          Rozvrh          ECTS sylabus          

     Slovenčina          Angličtina          

Vysoká škola:
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Fakulta:
Kód predmetu: U15-0132-B
Názov predmetu:
Odborná prax (Terénne cvičenia) I
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
odborná prax/exkurzia
60 hod. za semester štúdia (prezenčná metóda)

Kredity:
8
Odporúčaný semester:
environmentálny manažment - bakalársky (povinný), 2. semester
environmentálny manažment - bakalársky (povinný), 2. semester
Stupeň štúdia:
1.
Podmieňujúce predmety:
žiadne
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Seminárna práca - projekt
Výsledky vzdelávania:
Absolvent Odbornej praxe dokáže riešiť praktické problémy environmentálneho manažmentu, dokáže prepojiť teoretické poznatky z absolvovaných predmetov počas zimného a letného semestra s praxou, hodnotiť vybrané environmentálne stavy, správne sa rozhodovať, realizovať niektoré praktické úlohy a napísať správy z vykonaných úloh.
Stručná osnova predmetu:
Identifikácia a hodnotenie stavu prvkov a zložiek krajiny. Terénne práce zamerané na nerastné suroviny, pôdu, klímu, vodu a biotu. Riešenie úloh z adaptívneho rozhodovania. Realizácia konkrétnych environmentálnych prác v teréne. Písanie správ vo forme seminárnych prác (protokolov).
Odporúčaná literatúra:
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
slovenský jazyk
Poznámky:
Hodnotenie predmetu:
Celkový počet hodnotených študentov: 29

Z
FX
93,1 %
6,9 %
Vyučujúci :
prof. Ing. Alexander Fehér, PhD. (zodpovedný za predmet)
Dátum poslednej zmeny: 24. 9. 2019
Schválil:
prof. Ing. Alexander Fehér, PhD. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobil Ing. Martin Mastík, PhD. dňa 24. 09. 2019.

Typ výstupu: