Sylabus predmetu U15-0068-B - Právo spotrebiteľa (FEŠRR - LS 2019/2020)

     Informačný list          Podrobný obsah predmetu          Rozvrh          ECTS sylabus          

     Slovenčina          Angličtina          

Vysoká škola: Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Fakulta: Fakulta európskych štúdií a regionálneho rozvoja
Kód predmetu: U15-0068-B
Názov predmetu: Právo spotrebiteľa
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška2 hod. týždenne / 26 hod. za semester štúdia (prezenčná metóda)
cvičenie2 hod. týždenne / 26 hod. za semester štúdia (prezenčná metóda)

Kredity: 4
Odporúčaný semester: regionálny rozvoj a politiky EÚ - bakalársky (povinne voliteľný), 2. semester
Stupeň štúdia: 1.
Podmieňujúce predmety: žiadne
Podmienky na absolvovanie predmetu:
-- obsah tejto položky nebol definovaný --
Výsledky vzdelávania:
Právo spotrebiteľa umožňuje študentom získať vedomosti o právach spotrebiteľov na vnútornom trhu Európskej únie. Tieto je v súčasnom európskom priestore potrebné poznať nielen pre spotrebiteľov, ale zvlášť pre podnikateľské subjekty a subjekty verejného práva pri jednaní so spotrebiteľmi a uzatváraní spotrebiteľských zmlúv, pretože neznalosť a nerešpektovanie práv spotrebiteľov môže viesť k neplatnosti právneho úkonu, k porušeniu práva EÚ, ale aj k ochromeniu obchodu na vnútornom trhu EÚ.
Stručná osnova predmetu:
Predmet sa zaoberá históriou a vývojom spotrebiteľského práva v EU a na Slovensku, súčasnou právnou úpravou základných pojmov (spotrebiteľ, dodávateľ a spotrebiteľská zmluva, nekalé podmienky), zodpovednosťou za vady výrobku a služieb a cezhraničnými reklamáciami. Pozornosť je venovaná aj zmluvám uzatváraným na diaľku a mimo prevádzkových priestorov podnikateľa. Záver predmetu je venovaný finančným službám poskytovaným na diaľku a zmluvám o spotrebiteľských úveroch.
Odporúčaná literatúra:
Odporúčaná:
 Drgoncová. Spotrebiteľské právo v SR a EU. Šamorín: Heuréka, 2007
 DULAK, A.: Zodpovednosť za škodu spôsobenú vadným výrobkom. Bratislava: PFUK, 2002.
 Fekete, I. Občiansky zákonník. Komentár. Bratislava. Eurokodex, 2011
 Krajčo, J. Spotrebiteľská zmluva v aplikačnej praxi v SR a EU. Bratislava: Eurounion, 2011
 Lazíková a kol. Európske únijné právo. Nitra: SPU, 2013
CSACH, K. Štandardné zmluvy, Aleš Čenek, Plzeň 2009.

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk
Poznámky:
Hodnotenie predmetu:
Celkový počet hodnotených študentov: 22

ABCDEFX
13,6 %40,9 %13,6 %18,2 %13,7 %0 %
Vyučujúci : prof. JUDr. Anna Bandlerová, PhD. (prednášajúci, zodpovedný za predmet)
Mgr. Kristián Čechmánek, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci)
doc. JUDr. Ing. Jarmila Lazíková, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci)
Dátum poslednej zmeny: 4. 9. 2017
Schválil: prof. JUDr. Anna Bandlerová, PhD. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobil Ing. Martin Mastík, PhD. dňa 04. 09. 2017.

Typ výstupu: