Sylabus predmetu U15-0090-I - Tvorba a manažment projektov (FEŠRR - LS 2019/2020)

     Informačný list          Podrobný obsah predmetu          Rozvrh          ECTS sylabus          

     Slovenčina          Angličtina          

Vysoká škola:
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Fakulta:
Fakulta európskych štúdií a regionálneho rozvoja
Kód predmetu:
U15-0090-I
Názov predmetu: Tvorba a manažment projektov
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška
2 hod. týždenne / 26 hod. za semester štúdia (prezenčná metóda)
cvičenie2 hod. týždenne / 26 hod. za semester štúdia (prezenčná metóda)

Kredity:
6
Odporúčaný semester:
regionálny rozvoj a politiky EÚ - inžiniersky (povinný), 2. semester
regionálny rozvoj a politiky EÚ - inžiniersky (povinný), 2. semester
regionálny rozvoj a politiky EÚ - inžiniersky (povinný), 2. semester
rozvoj vidieka a vidieckeho turizmu - inžiniersky (povinný), 2. semester
rozvoj vidieka a vidieckeho turizmu - inžiniersky (povinný), 2. semester
Stupeň štúdia:
2.
Podmieňujúce predmety:
žiadne
Podmienky na absolvovanie predmetu:
V priebehu semestra študenti pod vedením pedagóga vypracujú projekt - žiadosť o nenávratný finančný príspevok - ktorý bude pozostávať z logickej matice a formulára žiadosti podľa reálnej výzvy na podávanie projektov. Projekt bude hodnotený 40 bodmi. Maximálna bodová hodnota záverečnej písomnej skúšky je 60 bodov. Na získanie hodnotenia A treba získať najmenej 93 bodov, na hodnotenie B najmenej 86 bodov, na hodnotenie C najmenej 79 bodov, na hodnotenie D najmenej 72 bodov a na hodnotenie E najmenej 64 bodov. Podmienkou absolvovania predmetu je účasť na prednáškach a aktívna účasť na seminároch.
Výsledky vzdelávania:
Cieľom predmetu je naučiť študentov systémovému prístupu pri tvorbe a riadení projektov. Študenti získajú vedomosti o pravidlách programovania a projektovania v EÚ a o systéme implementácie finančných nástrojov pomoci EÚ a praktické zručnosti v oblasti riadenia projektového cyklu (PCM). Na cvičeniach sa pokúsia simulovať jednotlivé fázy prípravy a implementácie projektu ako napríklad zostavenie projektového tímu, formulácia projektu a pod.
Stručná osnova predmetu:
Sylaby prednášok:

Pre 13 týždňový semester
1. prednáška
 Úvod do predmetu
 Projektový tím a úloha projektového manažéra
2. prednáška
 Program vs. Projekt
 Zainteresované strany, partneri, cieľové skupiny
3. prednáška
 Programovanie - Intervenčná logika, Riadenie projektového cyklu (PCM)
 Príprava projektu
4. prednáška
 Metóda logickej matice
 Stanovenie časového harmonogramu
5. prednáška
 Ekonomická a finančná analýza
 Tvorba rozpočtu
6. prednáška
 Začiatok a uzatvorenie projektu
 Informácie, informačné zdroje
 Komunikácia
 Dokumentácia, Správy
 Kontrola, Monitorovanie, Hodnotenie
 Informovanie a publicita
 Problémy riadenia projektov
 Manažment zmien
7. prednáška
 Verejné obstarávanie
 EIA -- hodnotenie vplyvov na životné prostredie
8. prednáška
 Výberová prednáška -- praktické skúsenosti s implementáciou projektov
9. prednáška
 Programovanie v EÚ
10. prednáška
 Kohézna politika 2007-13 a 2014-20
 Štrukturálne fondy a kohézny fond
 Legislatíva EÚ pre čerpanie ŠF a KF 2007-13
11. prednáška
 NSRR, Operačné programy 2007-13, 2014-20
12. prednáška
 Systém riadenia štrukturálynch fondov a kohézneho fondu
 Systém finančného riadenia štrukturálynch fondov a kohézneho fondu
13. prednáška
 Európska územná spolupráca, komunitárne programy Sylaby cvičení:

Pre 13 týždňový semester
1. cvičenie
 Hry na zloženie tímu, rozhodovanie a komunikáciu
 Rozdelenie na tímy:
o Problematika 1: Vybavenosť územia
o Problematika 2: Sociálna inklúzia
 Zadanie termínov k dobrovoľnému zadaniu
2. cvičenie
 Analýza zainteresovaných strán (Stakeholder analysis)
 Prezentácia dobrovoľného zadania -- terminológia
3. cvičenie
 Formulácia stratégie
 Vytvorenie intervenčnej logiky (vízia, strategický cieľ, priority, špecifické ciele, aktivity)
 Prezentácia dobrovoľného zadania -- terminológia
4. cvičenie
 Zadefinovanie projektových zámerov -- rozpracovanie na aktivity -- prepojenie na analýzu zainteresovaných strán
 Metóda logického rámca
 Tvorba logického rámca projektu
 Prezentácia dobrovoľného zadania - terminológia
5. cvičenie
 Tvorba logického rámca projektu
 Metódy tvorby a sledovania časového harmonogramu projektu, určenie zodpovednosti (Ganttov diagram, Metóda kritickej cesty)
 Cieľové skupiny
 Prezentácia dobrovoľného zadania -- terminológia
6. cvičenie
 Individuálna práca, konzultácie
7. cvičenie
 Tvorba rozpočtu
 Finančné plánovanie a riadenie projektu
 Prezentácia dobrovoľného zadania - terminológia
8. cvičenie
 Prezentácia a obhajoba jednotlivých zámerov, prepojenie na problematiku
 Predstavenie operačných programov, manuálov, vyhľadávanie informácií
 Výzva a jej náležitosti
 Proces od podania žiadosti
 Prezentácia dobrovoľného zadania - terminológia
9. cvičenie
 Žiadosť o NFP
 Formulácia projektu
 Popis východiskovej situácie
 Popis projektu
 Udržateľnosť výsledkov projektu
 Prezentácia dobrovoľného zadania - terminológia
10. cvičenie
 Hodnotiaca komisia
 Prezentácia dobrovoľného zadania - terminológia
11. cvičenie
 Implementácia projektu
 Identifikácia problémov riadenia projektu návrh riešení -- manažment rizík
 Prezentácia dobrovoľného zadania - terminológia
12. cvičenie
 prípadové štúdie na monitorovanie a finančné manažovanie projektu, žiadosti o zmeny, informovanie a publicitu
 Prezentácia dobrovoľného zadania - terminológia
13. cvičenie
 Vedomostný kvíz
 Prezentácia dobrovoľného zadania -- terminológia
Odporúčaná literatúra:
Odporúčaná:
A. Ivaničková: Inovované programovanie regionálnej politiky Európskej únie v programovacom období 2007 – 2013. Vydavateľstvo EKONÓM, 2007
A. Ivaničková: Tvorba programov a projektov. Teoretické otázky a praktická realizácia projektového cyklu v Európskej únii. Vydavateľstvo EKONÓM, 2006
A. Svozilová: Projektový management, Vydavateľstvo Grada, 2011
Eurofunding comprehensive guide 2014, WelcomEurope 2014.
H. Kerzner: Project Management, John Wiley&Sons Publishing, 2009. Dostupné on-line: http://mbagp5.files.wordpress.com/2009/12/project-management-harold-kerzner1.pdf
J. Taylor: Začínáme řídit projekty. Brno: Computer Press, a.s., 2007. 215 s. ISBN 978-80-251-1759-0
Kohézna politika EÚ na roky 2007-2013 a Lisabonská stratégia (Analýza dopadov na regióny SR)
Nariadenia Rady Európy a Európskej Komisie 1080, 1081, 1082, 1083, 1084 a z roku 2006
Národný stretegický referenčný rámec SR 2007 – 2013
Operačné programy, programové manuály, príručky pre žiadateľov
Partnerská dohoda SR a operačné programy 2014-2020
Project Cycle Management Guidelines, EU Commission, Brusel, 2004
Příprava projektu – základní příručka. Ekonomická a sociálna súdržnosť., 1. vydanie. Praha: Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, Edice Strukturální fondy, svazek 9, 2000
Systém finančného riadenia ŠF a KF na programové obdobie 2007-2013 (dokument MF SR)
Systém riadenia ŠF a KF pre programové obdobie 2007–2013 (dokument MVRR SR)
Výkladový slovník regionální a strukturální politiky Evropské unie. Edited by René Wokoun - Zdeněk Lukáš - Jana Kouřilová. Vyd. 1. Praha : IFEC, 2002. 165 s. ISBN 80-86412-18-0.

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
slovenský jazyk, anglický jazyk
Poznámky:
Hodnotenie predmetu:
Celkový počet hodnotených študentov: 517

A
BC
D
E
FX
23,0 %
19,5 %
22,8 %
14,7 %
19,1 %
0,9 %
Vyučujúci :
Ing. Marcela Chreneková, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci)
doc. Ing. Jana Jarábková, PhD. (prednášajúci, skúšajúci, zodpovedný za predmet)
Ing. Veronika Svetlíková, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci)
Dátum poslednej zmeny: 21. 2. 2020
Schválil:
doc. Ing. Jana Jarábková, PhD. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobil Ing. Martin Mastík, PhD. dňa 21. 02. 2020.

Typ výstupu: