Sylabus předmětu U15-0115-B - Verejné financie a daňová teória (FEŠRR - LS 2019/2020)

     Informačný list          Podrobný obsah predmetu          Rozvrh          ECTS sylabus          

     Slovenština          Angličtina          

Vysoká škola: Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Fakulta: Fakulta európskych štúdií a regionálneho rozvoja
Kód predmetu: U15-0115-B
Názov predmetu: Verejné financie a daňová teória
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška2 hod. týždenne / 26 hod. za semester štúdia (prezenčná metóda)
cvičenie2 hod. týždenne / 26 hod. za semester štúdia (prezenčná metóda)

Kredity: 6
Odporúčaný semester: regionálny rozvoj a politiky EÚ - bakalársky (povinný), 6. semester
rozvoj vidieka a vidieckeho turizmu - bakalársky (povinný), 6. semester
Stupeň štúdia: 1.
Podmieňujúce predmety: žiadne
Podmienky na absolvovanie predmetu:
V priebehu semestra študenti píšu zápočtovú písomku za 20 bodov, na zápočet je potrebné získať min. 10 bodov. Prezentácia seminárnej práce je za 10 bodov, samotná seminárna práca za 10 bodov a záverečná písomná skúška je za 60 bodov. Na získanie hodnotenia A je potrebné získať najmenej 93 bodov, na hodnotenie B najmenej 86 bodov, na hodnotenie C najmenej 79 bodov, na hodnotenie D najmenej 72 bodov a na hodnotenie E najmenej 64 bodov.
Výsledky vzdelávania:
Študent získa poznatky o špecifických finančných vzťahoch a operáciách prebiehajúcich v rámci ekonomického systému medzi autoritami verejnej správy a ostatnými subjektmi – občanmi, domácnosťami, firmami a neziskovými organizáciami pri zabezpečovaní verejných statkov.
Stručná osnova predmetu:
1.1. týždeň (dotácia 2/2)
 
a.Prednáška 1: Finančná veda a verejné financie - Finančná veda,
Verejné financie ako objekt záujmu rôznych vedných disciplín,Objekt záujmu finančnej vedy, Teoretický náhľad na pojem financie a verejné financie, Funkcie verejných financií v súčasnej teórii - Úlohy verejných financií, Funkcie verejných financií, Alokačná funkcia,
Mikroekonomické dôvody zásahov štátu do ekonomiky, (Re)Distribučná funkcia, Stabilizačná funkcia, Regulačná funkcia
b.Cvičenie 1: Úvod do problematiky predmetu, podmienky udelenia zápočtu, zadanie seminárnych prác

2.2. týždeň (dotácia 2/2)
 
a.Prednáška 2: Systém verejných financií - Priestorový aspekt verejných financií, Formálne vzťahy medzi vládnymi úrovňami -- teória fiškálneho federalizmu, Modely fiškálneho federalizmu,Finančné vzťahy medzi vládnymi úrovňami, Verejné financie ako sústava rozpočtových a mimorozpočtových transakcií.
b.Cvičenie 2: Konzultačné cvičenie k seminárnym prácam

3.3. týždeň (dotácia 2/2)
 
a.Prednáška 3: Verejné príjmy - Vymedzenie verejných príjmoch a ich funkcie, Štruktúra verejných príjmov, Faktory ovplyvňujúce veľkosť a štruktúru verejných príjmov, Dane ako rozhodujúci zdroj verejných príjmov, Charakteristika ostatných príjmov verejných rozpočtov,
Význam cla ako možného druhu verejných príjmov,Význam mimorozpočtových príjmov a ich možné formy, Názory na využívanie cudzích zdrojov (úverov) pri financovaní verejných potrieb, Príjmy subjektov verejného sektora z podnikateľskej činnosti
b.Cvičenie 3: Prezentácia seminárnych prác

4.4. týždeň (dotácia 2/2)
 
a.Prednáška 4: Daň a hlavné daňové náležitosti - Definovanie pojmu "daň", História zdanenia, Funkcie daní, Členenie daní, Hlavné daňové náležitosti, Vedľajšie daňové náležitosti, Vplyv daní na správanie daňových subjektov, Zásady zdaňovania a optimálny daňový systém,
Makroekonomické dopady daní.
b.Cvičenie 4: Prezentácia seminárnych prác

5.5. týždeň (dotácia 2/2)
 
a.Prednáška 5: Daňový systém, daňová sústava v SR, Daň z Príjmov Fyzickej Osoby
b.Cvičenie 5: Prezentácia seminárnych prác

6.6. týždeň (dotácia 2/2)
 
a.Prednáška 6: Daň z Príjmov Právnickej Osoby, Spotrebné dane, Zákon o správe daní
b.Cvičenie 6: Zápočtová písomka, prezentácie seminárnych prác

7.7. týždeň (dotácia 2/2)
 
a.Prednáška 7: Verejné výdavky - Členenie verejných výdavkov, Faktory rastu verejných výdavkov, Modely rastu verejných výdavkov, Teórie rastu verejných výdavkov.
b.Cvičenie 7: Daň z príjmov FO - príklady

8.8. týždeň (dotácia 2/2)
 
a.Prednáška 8: Fiškálna politika, štátny rozpočet - Fiškálna politika, Teoretické chápanie fiškálnej politiky,Nástroje fiškálnej politiky, Typy fiškálnych multiplikátorov, Verejné príjmy vo fiškálnej politike, Verejné výdavky vo fiškálnej politike, Realizácia fiškálnej politiky, Štátny rozpočet, Príjmy, Výdavky ŠR, Rozpočtový proces.
b.Cvičenie 8:Daňové priznanie Typ A

9.9. týždeň (dotácia 2/2)
 
a.Prednáška 9: Rovnováha verejných financií a verejný dlh - Definovanie -- rovnováha verejných financií, nerovnováha verejných financií, Fiškálna rovnováha (nerovnováha), Faktory ovplyvňujúce vznik fiškálnej nerovnováhy, Typy schodkov (deficitov), Dôsledky schodku, Verejný dlh, Príčiny verejného dlhu, Druhy verejného dlhu, Ekonomické dôsledky verejného dlhu.
b.Cvičenie 9:Daňové priznanie Typ B, Daň z motorových vozidiel

10.10. týždeň (dotácia 2/2)
 
a.Prednáška 10: Závery, zhrnutie. Predtermín.
b.Cvičenie 10: Zhodnotenie semestra. Udelenie zápočtov.

Odporúčaná literatúra:
Odporúčaná:
Daňové zákony, Zákon o štátnom rozpočte, časopisecká literatúra
Medveď, J. a kol. 2009. Daňová teória a daňový systém. Bratislava: Sprint. ISBN: 978-80-89393-09-1.
Medveď, J. – Nemec, J. a kol. 2007. Základy verejných financií. Bratislava: Sprint. ISBN: 978-80-89085-84-2.
Musgrave, R. A. – Musgraveová, P. B. 1994. Veřejné finance v teorii a praxi. Praha: Management Press. ISBN: 978-80-85603-76-7.
Sivák, R. a kol. 2007. Verejné financie. Bratrislava: IURA Edition. ISBN: 978-80-8078-094-4.

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk, anglický jazyk
Poznámky:
Hodnotenie predmetu:
Celkový počet hodnotených študentov: 352

ABCDEFX
13,6 %7,7 %10,2 %14,8 %52,3 %1,4 %
Vyučujúci : doc. Ing. Oľga Roháčiková, PhD. (prednášajúci, skúšajúci, zodpovedný za predmet)
Ing. Maroš Valach, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci)
Dátum poslednej zmeny: 7. 10. 2019
Schválil: doc. Ing. Oľga Roháčiková, PhD. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobil Ing. Martin Mastík, PhD. dňa 07. 10. 2019.

Typ výstupu: