Sylabus predmetu U15-0004-B - Základy marketingu (FEŠRR - LS 2019/2020)

     Informačný list          Podrobný obsah predmetu          Rozvrh          ECTS sylabus          

     Slovenčina          Angličtina          

Vysoká škola: Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Fakulta: Fakulta európskych štúdií a regionálneho rozvoja
Kód predmetu: U15-0004-B
Názov predmetu: Základy marketingu
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška2 hod. týždenne / 26 hod. za semester štúdia (prezenčná metóda)
cvičenie2 hod. týždenne / 26 hod. za semester štúdia (prezenčná metóda)

Kredity: 6
Odporúčaný semester: -- obsah tejto položky nebol definovaný --
Stupeň štúdia: 1.
Podmieňujúce predmety: žiadne
Podmienky na absolvovanie predmetu:
V priebehu semestra študenti spracujú a prezentujú seminárnu prácu, za ktorú môžu získať maximálne 30 bodov. Na záverečnej skúške môže študent získať maximálne 70 bodov. Na výsledné hodnotenie A je potrebné získať najmenej 93 bodov, na hodnotenie B najmenej 86 bodov, na hodnotenie C najmenej 79 bodov, na hodnotenie D najmenej 72 bodov a na hodnotenie E najmenej 64 bodov.
Výsledky vzdelávania:
Predmet poskytne študentom teoretické a praktické vedomosti z teórie marketingu a marketingového procesu s ťažiskom na možnosti využitia nástrojov marketingového mixu, stratégie výskumu trhu, marketingového plánovania a konroly.
Stručná osnova predmetu:
marketingový proces,marketingový výskum, marketingový mix,stratégia pre oblasť výrobkov a služieb, cenová politika, distribučná politika, marketingová komunikácia
Odporúčaná literatúra:
Odporúčaná:
Karlíček, M. a kol.: Základy marketingu, Grada 2013, ISBN: 9788024742083
Kotler, P. a kol.: Moderní marketing, Praha: Grada, 2007, 1041 ISBN: 978-80-247-1545-2
Kotler, P.- Armstrong, G.: Marketing. 6.vydanie. Praha:Grada Publishing. a.s. 2009, 856 s. ISBN 80-247-0513-3
Kotler,P.-Keller, K.:Marketing Management,14th Edition, NY:Prenctice Hall,2012,ISBN:0132102927
Kretter, A. a kol: Marketing, Nitra: SPU, 2008, ISBN 978-80-552-0134-4

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk, anglický jazyk
Poznámky:
Hodnotenie predmetu:
Celkový počet hodnotených študentov: 414

ABCDEFX
10,6 %13,8 %18,1 %20,0 %33,8 %3,7 %
Vyučujúci : Ing. Zuzana Bohátová, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci)
Ing. Monika Gubáňová, PhD. (zodpovedný za predmet)
doc. Ing. Loreta Schwarczová, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci)
Ing. Eva Žuffová, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci)
Dátum poslednej zmeny: 21. 5. 2019
Schválil: Ing. Monika Gubáňová, PhD. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobil Ing. Martin Mastík, PhD. dňa 21. 05. 2019.

Typ výstupu: