Course syllabus PHD_E041 - Applied economics (FEM - 2018/2019 - post-graduate studies)

     Information sheet          Detailed content          Timetable          ECTS syllabus          

     Slovak          

Vysoká škola: Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Fakulta:
Kód predmetu: PHD_E041
Názov predmetu:
Aplikovaná ekonómia
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
cvičenie
14 hod. týždenne (prezenčná metóda)

Kredity:
12
Odporúčaný semester:
-- obsah tejto položky nebol definovaný --
Stupeň štúdia:
-- obsah tejto položky nebol definovaný --
Podmieňujúce predmety:
žiadne
Podmienky na absolvovanie predmetu:
-- obsah tejto položky nebol definovaný --
Výsledky vzdelávania:
-- obsah tejto položky nebol definovaný --
Stručná osnova predmetu:
-- obsah tejto položky nebol definovaný --
Odporúčaná literatúra:
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
slovenský jazyk, anglický jazyk
Poznámky:
Hodnotenie predmetu:
Celkový počet hodnotených študentov: 31

V
N
100,0 %
0 %
Vyučujúci :
doc. Ing. Iveta Zentková, CSc. (zodpovedný za predmet)
Dátum poslednej zmeny:
8. 12. 2017
Schválil: doc. Ing. Iveta Zentková, CSc. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobila Iveta Kunová dňa 08. 12. 2017.

Type of output: