Course syllabus PHD_E023 - World Economy III. (FEM - 2018/2019 - post-graduate studies)

     Information sheet          Detailed content          Timetable          ECTS syllabus          

     Slovak          

Vysoká škola: Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Fakulta: Fakulta ekonomiky a manažmentu
Kód predmetu: PHD_E023
Názov predmetu: Svetová ekonomika III.
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:

Kredity: 12
Odporúčaný semester: -- obsah tejto položky nebol definovaný --
Stupeň štúdia: -- obsah tejto položky nebol definovaný --
Podmieňujúce predmety: žiadne
Podmienky na absolvovanie predmetu:
-- obsah tejto položky nebol definovaný --
Výsledky vzdelávania:
je študentom doktorandského štúdia priblížiť problematiku svetovej ekonomiky, poňatie svetového hospodárstva , predstaviť subjekty a štruktúru svetového hospodárstva, svetový ekonomický vývoj, globalizáciu a vybrané globálne problémy, trhovú otvorenú
Stručná osnova predmetu:
-- obsah tejto položky nebol definovaný --
Odporúčaná literatúra:
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk
Poznámky:
Hodnotenie predmetu:
Celkový počet hodnotených študentov: 10

VN
100,0 %0 %
Vyučujúci : prof. Ing. Alojz Podolák, CSc. (prednášajúci, zodpovedný za predmet)
prof. Ing. Ján Pokrivčák, PhD. (prednášajúci)
Dátum poslednej zmeny: 8. 12. 2017
Schválil: prof. Ing. Alojz Podolák, CSc. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobila Iveta Kunová dňa 08. 12. 2017.

Type of output: