Sylabus předmětu T15-0004-B - Seminár k bakalárskej práci (TF - LS 2018/2019)

     Informačný list          Podrobný obsah predmetu          Rozvrh          ECTS sylabus          

     Slovenština          Angličtina          

Vysoká škola: Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Fakulta: Technická fakulta
Kód predmetu: T15-0004-B
Názov predmetu: Seminár k bakalárskej práci
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
cvičenie1 hod. týždenne / 13 hod. za semester štúdia (prezenčná metóda)

Kredity: 1
Odporúčaný semester: kvalita a bezpečnosť vo výrobných technológiách - bakalársky (povinný), 4. semester
obchodovanie a podnikanie s technikou - bakalársky (povinný), 4. semester
obchodovanie a podnikanie s technikou - bakalársky (povinný), 4. semester
prevádzka dopravných a manipulačných strojov - bakalársky (povinný), 4. semester
riadiace systémy vo výrobnej technike - bakalársky (povinný), 4. semester
výrobné technológie pre automobilový priemysel - bakalársky (povinný), 4. semester
Stupeň štúdia: 1.
Podmieňujúce predmety: žiadne
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Konzultácie s vedúcim záverečnej práce.
Výsledky vzdelávania:
Cieľom predmetu ja naučiť študentov pracovať s odbornou literatúrou, dodržiavať Smernicu o záverečných a habilitačných prácach. Pri tejto činnosti využívajú konzultácie, odporúčania a rady vedúceho záverečnej práce. Absolvent predmetu porozumie štruktúre záverečnej práce, technike a etike citovania pri preberaní informácií.
Vzdelávacie výsledky: absolvent predmetu dokáže využiť získané poznatky pri vypracovávaní bakalárskej práce.
Stručná osnova predmetu:
Usmerňovanie spracovania bakálarskej práce, konzultácie, práce s odbornou a vedeckou literatúrou, normami, merania a vypracovanie grafickej časti bakalárskej práce pod vedením vedúceho bakalárskej práce.
Odporúčaná literatúra:
Odporúčaná:
Literatúra určená vedúcim záverečnej práce
Smernica o záverečných a habilitačných prácach 36/2013

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk
Poznámky:
Hodnotenie predmetu:
Celkový počet hodnotených študentov: 370

ZFX
100,0 %0 %
Vyučujúci :
Dátum poslednej zmeny: 3. 12. 2018
Schválil: doc. Ing. Ján Kosiba, PhD. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobila Ing. Helena Barošková dňa 03. 12. 2018.

Typ výstupu: