Sylabus predmetu T15-0005-I - Seminár k diplomovej práci (TF - LS 2018/2019)

     Informačný list          Podrobný obsah predmetu          Rozvrh          ECTS sylabus          

     Slovenčina          Angličtina          

Vysoká škola: Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Fakulta: Technická fakulta
Kód predmetu: T15-0005-I
Názov predmetu: Seminár k diplomovej práci
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
cvičenie1 hod. týždenne / 13 hod. za semester štúdia (prezenčná metóda)
5 hod. za semester štúdia (kombinovaná metóda)

Kredity: 1
Odporúčaný semester: automobilové dopravné systémy - inžiniersky (povinný), 2. semester
kvalita a bezpečnosť vo výrobných technológiách - inžiniersky (povinný), 2. semester
kvalita a bezpečnosť vo výrobných technológiách - inžiniersky (povinný), 2. semester
obchodovanie a podnikanie s technikou - inžiniersky (povinný), 2. semester
poľnohospodárska technika - inžiniersky (povinný), 2. semester
prevádzka dopravných strojov a zariadení - inžiniersky (povinný), 4. semester
riadiace systémy vo výrobnej technike - inžiniersky (povinný), 2. semester
riadiace systémy vo výrobnej technike - inžiniersky (povinný), 2. semester
technika pre biosystémy - inžiniersky (povinný), 2. semester
Stupeň štúdia: 2.
Podmieňujúce predmety: žiadne
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Konzultácie s vedúcim záverečnej práce.

Výsledky vzdelávania:
Cieľom predmetu je naučiť študentov samostatne odborne pracovať, aplikovať základné vedecké metódy. Pri tejto činnosti študenti využívajú konzultácie, odporúčania a rady vedúceho záverečnej práce. Absolvent predmetu porozumie štruktúre záverečnej práce, dokáže stanoviť jasný cieľ a metodiku práce, porozumie obsluhe modernej meracej a vyhodnocovacej techniky.
Vzdelávacie výsledky: absolvent predmetu dokáže využiť získané poznatky pri vypracovávaní diplomovej práce.

Stručná osnova predmetu:
Pravidelné konzultácie s vedúcim záverečnej práce pri jej spracovaní, práca s odbornou a vedeckou literatúrou, normami, vypracovanie grafickej a tabuľkovej časti, štatistické vyhodnotenie výsledkov.
Odporúčaná literatúra:
Odporúčaná:
Literatúra určená vedúcim záverečnej práce
Smernica o záverečných a habilitačných prácach 36/2013

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk
Poznámky:
Hodnotenie predmetu:
Celkový počet hodnotených študentov: 705

ZFX
100,0 %0 %
Vyučujúci :
Dátum poslednej zmeny: 3. 12. 2018
Schválil: doc. Ing. Ján Kosiba, PhD. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobila Ing. Helena Barošková dňa 03. 12. 2018.

Typ výstupu: