Sylabus predmetu T15-0040-B - Elektronika (TF - LS 2018/2019)

     Informačný list          Podrobný obsah predmetu          Rozvrh          ECTS sylabus          

     Slovenčina          Angličtina          

Vysoká škola: Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Fakulta: Technická fakulta
Kód predmetu: T15-0040-B
Názov predmetu: Elektronika
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška2 hod. týždenne / 26 hod. za semester štúdia (prezenčná metóda)
cvičenie2 hod. týždenne / 26 hod. za semester štúdia (prezenčná metóda)

Kredity: 6
Odporúčaný semester: riadiace systémy vo výrobnej technike - bakalársky (povinný), 4. semester
Stupeň štúdia: 1.
Podmieňujúce predmety: (Elektrotechnika alebo teraz Elektrotechnika)
Podmienky na absolvovanie predmetu:
V priebehu semestra budú 2 písomné testy po 20 bodov a laboratórny protokol (10 bodov). Záverečná skúška kombinovaná (ústna) za 50 bodov.
Na získanie hodnotenia A je potrebné preukázať zvládnutie problematiky najmenej na 93%,
na hodnotenie B najmenej na 86%, na hodnotenie C najmenej na 79%, na hodnotenie D najmenej na 72%, na hodnotenie E najmenej na 64%.
Študent získa kredity za predmet v prípade hodnotenia známkou A až E.
Výsledky vzdelávania:
Cieľom predmetu je naučiť študentov základným princípom elektronických obvodov. Absolvent predmetu porozumie, dokáže riešiť, dokáže aplikovať poznatky, dokáže analyzovať a dokáže identifikovať princípy práce elektronických obvodov a ich aplikácií.
Stručná osnova predmetu:
Študenti sú oboznámený s analógovými a digitálnymi obvodmi, optickými prvkami a základmi elektromagnetickej kompatibility.
Odporúčaná literatúra:
Základné:
CVIKLOVIČ, V. Aplikovaná elektronika. 1. vyd. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2013. 135 s. ISBN 978-80-552-1089-6.

Odporúčaná:
Ďaďo, S., Kreidl, M. - Senzory a měřící obvody, ČVUT Praha, 1999
Lániček, R. - Elektronika, Ben 1998

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk
Poznámky:
Hodnotenie predmetu:
Celkový počet hodnotených študentov: 89

ABCDEFX
9,0 %9,0 %23,6 %21,3 %34,8 %2,3 %
Vyučujúci : prof. Ing. Zuzana Palková, PhD. (prednášajúci, skúšajúci, zodpovedný za predmet)
Ing. Ladislav Tóth, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci)
Dátum poslednej zmeny: 15. 1. 2018
Schválil: prof. Ing. Zuzana Palková, PhD. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobila Ing. Helena Barošková dňa 15. 01. 2018.

Typ výstupu: