Sylabus predmetu T15-0052-B - Úvod do programovania (TF - LS 2018/2019)

     Informačný list          Podrobný obsah predmetu          Rozvrh          ECTS sylabus          

     Slovenčina          Angličtina          

Vysoká škola:
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Fakulta: Technická fakulta
Kód predmetu:
T15-0052-B
Názov predmetu:
Úvod do programovania
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška
1 hod. týždenne / 13 hod. za semester štúdia (prezenčná metóda)
cvičenie
3 hod. týždenne / 39 hod. za semester štúdia (prezenčná metóda)

Kredity:
6
Odporúčaný semester:
riadiace systémy vo výrobnej technike - bakalársky (povinný), 2. semester
riadiace systémy vo výrobnej technike - bakalársky (povinný), 2. semester
Stupeň štúdia:
1.
Podmieňujúce predmety:
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Dve písomné skúšky (riešenie praktických úloh) v priebehu semestra po 15 bodov (30 bodov), semestrálne zadanie 10 bodov a záverečná skúška (60 bodov).
Na získanie hodnotenia A je potrebné získať 93 bodov, na hodnotenie B najmenej 86 bodov, hodnotenie C najmenej 79 bodov, hodnotenie D najmenej 72 bodov a hodnotenie E najmenej 64 bodov.
Výsledky vzdelávania:
Cieľom predmetu je naučiť študentov základné princípy a techniky programovania. Absolvent predmetu porozumie všeobecným základom programovania, vizuálnym vývojovými prostrediam a základným prvkom programovacích jazykov. Získané poznatky je schopný aplikovať pri definovaní a využívaní dátových objektov.
Dokáže analyzovať problémy tak, aby bol schopný zostaviť riešiaci agoritmus a aplikovať princípy objektového programovania na nastolené problémy.
Stručná osnova predmetu:
Úvod do programovania, základné prvky programovacieho jazyka
Vizuálne vývojové prostredie
Konštanty, premenné, údajové typy
Programovanie v Delphi - práca s projektom, komponenty pre IDE
Podprogramy
Odporúčaná literatúra:
Základné:
PALKOVÁ, Z. -- OKENKA, I. Programovanie. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2007. 203 s. ISBN 978-80-8069-895-9.
OKENKA, I. -- HENNYEYOVÁ, K. -- PALKOVÁ, Z. Informatika. 1. vyd. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2005. 231 s. ISBN 80-8069-588-1.
PALKOVÁ, Z. -- HENNYEYOVÁ, K. -- OKENKA, I. Informatika a informačné technológie. 2. vyd. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, 2008. 252 s. ISBN 978-80-552-0113-9.
OKENKA, I. -- PALKOVÁ, Z. -- PAP, M. Základy informatiky: multimediálna učebnica ver. 1.2. Nitra  : Slovenská poľnohospodárska univerzita. (2005), ISBN 80-8069-591-1.

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk, anglický jazyk
Poznámky:
Hodnotenie predmetu:
Celkový počet hodnotených študentov: 151

A
BCDE
FX
15,9 %
11,3 %11,3 %
17,9 %
41,1 %
2,5 %
Vyučujúci :
Ing. Patrik Kósa (cvičiaci)
prof. Ing. Zuzana Palková, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci, zodpovedný za predmet)
Dátum poslednej zmeny: 15. 1. 2018
Schválil:
prof. Ing. Zuzana Palková, PhD. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobila Ing. Helena Barošková dňa 15. 01. 2018.

Typ výstupu: