Sylabus předmětu T15-0130-B - Stavebné stroje (TF - LS 2018/2019)

     Informačný list          Podrobný obsah predmetu          Rozvrh          ECTS sylabus          

     Slovenština          Angličtina          

Vysoká škola:
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Fakulta:
Kód predmetu: T15-0130-B
Názov predmetu:
Stavebné stroje
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška
2 hod. týždenne / 26 hod. za semester štúdia (prezenčná metóda)
cvičenie
2 hod. týždenne / 26 hod. za semester štúdia (prezenčná metóda)

Kredity:
6
Odporúčaný semester:
prevádzka dopravných a manipulačných strojov - bakalársky (povinne voliteľný), 2. semester
Stupeň štúdia:
1.
Podmieňujúce predmety:
žiadne
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Počas semestra sa zadajú seminárne práce. Na konci semestra študenti aktívne odprezentujú vypracované témy. Študenti sú hodnotení aktívnou obhajobou semestrálnej práce. Záverečná písomná skúška bude za 100 bodov. Na získanie hodnotenia A je potrebné získať najmenej 93 bodov, na hodnotenie B najmenej 86 bodov, na hodnotenie C najmenej 79 bodov, na hodnotenie D najmenej 72 bodov a na hodnotenie E najmenej 64 bodov.
Výsledky vzdelávania:
Študent získa poznatky zo základných technologických postupov stavebnej výroby. Pochopí vzťah medzi teoretickou analýzou jednotlivých mechanizmov a ich konštrukciou. Je schopný racionálne navrhovať vhodné mechanizačné prostriedky pre zabezpečenie stavebnej výroby. Dokáže pomocou matematicko-štatistických metód navrhovať vhodnú skladbu strojov.
Stručná osnova predmetu:
Úvod do predmetu. Základné pojmy. Stroje pre zemné práce. Korčekové rýpadlá. Zhutňovacie stroje. Sekundárne rozpojovanie. Produktivita práce, výkonnosť a hospodárnosť. Nakladače. Zemné procesy. Miešanie stavebných materiálov. Vlastnosti geologických materiálov. Zakladanie stavieb.
Odporúčaná literatúra:
Základné:
SIMONÍK, J. -- JOBBÁGY, J. Stavebné stroje. 1. vyd. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2010. 187 s. ISBN 978-80-552-0514-4.

Odporúčaná:
5. Web stránky výrobcov a predajcov stavebnej techniky

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
slovenský jazyk
Poznámky:
Hodnotenie predmetu:
Celkový počet hodnotených študentov: 145

AB
C
D
E
FX
7,6 %12,4 %
36,6 %
32,4 %
11,0 %
0 %
Vyučujúci :
doc. Ing. Ján Jobbágy, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci, zodpovedný za predmet)
Dátum poslednej zmeny:
15. 1. 2018
Schválil: doc. Ing. Ján Jobbágy, PhD. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobila Ing. Helena Barošková dňa 15. 01. 2018.

Typ výstupu: