Sylabus predmetu Z15-0001-B - Bakalárska práca a obhajoba BP (FZKI - LS 2018/2019)

     Informačný list          Podrobný obsah predmetu          Rozvrh          ECTS sylabus          

     Slovenčina          Angličtina          

Vysoká škola: Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Fakulta: Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva
Kód predmetu: Z15-0001-B
Názov predmetu: Bakalárska práca a obhajoba BP
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:

Kredity: 0
Odporúčaný semester: krajinné inžinierstvo - bakalársky (povinný), 6. semester
záhradníctvo - bakalársky (povinný), 6. semester
Stupeň štúdia: 1.
Podmieňujúce predmety: žiadne
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Zápočet - odovzdanie bakalárskej práce do UIS
Štátna skúška - aritmetický priemer z hodnotenia školiteľa a z hodnotenia oponenta záverečnej práce, vrátane známky z obhajoby ZP
Celkový výsledok štátnej skúšky:
priemer ≤ 1,25 výborne (1)
1,26 < priemer ≤ 1,75 veľmi dobre (1,5)
1,76 < priemer ≤ 2,25 dobre (2)
2,26 < priemer ≤ 2,75 uspokojivo (2,5)
2,76 < priemer ≤ 3,00 dostatočne (3)
dve alebo viaceré hodnotenia známkou nedostatočne (4) nedostatočne (4)
Výsledky vzdelávania:
Bakalárskou prácou a jej obhajobou sa u študenta overí zvládnutie základov teórie a odbornej terminológie, základných štandardných vedeckých metód a úroveň vedomostí, znalostí a zručností, ktoré študent získal počas štúdia prvého stupňa. Preukáže tak schopnosť samostatnej odbornej práce z obsahového a formálneho hľadiska.
Obhajobou preukáže aj svoje komunikačné zručnosti v podobe prezentácie svojej záverečnej práce.
Stručná osnova predmetu:
Úvod do problematiky záverečnej práce v zmysle "Smernice o záverečných a habilitačných prácach 36/2013". Prípravná fáza záverečnej práce, práca s informačnými zdrojmi. Formálna stránka prípravy a úpravy záverečnej práce. Hlavné časti záverečnej práce. Metódy obhajoby záverečnej práce. Informácie o zbere, odovzdávaní, sprístupňovaní, uchovávaní záverečných prác.
Odporúčaná literatúra:
Odporúčaná:
MEŠKO, D. - KATUŠČÁK, D. - FINDRA, J. a kol.: Akademická príručka. 2. upravené a doplnené vydanie, 2005. ISBN 80-8063-200-6
Rataj, Rybanska a kol. : Metodika písania záverečných prác, 2004

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk
Poznámky:
Hodnotenie predmetu:
Celkový počet hodnotených študentov: 386

ABCDEFX
36,3 %26,7 %23,8 %9,1 %4,1 %0 %
Vyučujúci :
Dátum poslednej zmeny: 26. 2. 2019
Schválil: prof. Ing. Dušan Igaz, PhD. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobila Ing. Helena Barošková dňa 26. 02. 2019.

Typ výstupu: