Sylabus predmetu Z15-0002-I - Diplomová práca a obhajoba DP (FZKI - LS 2018/2019)

     Informačný list          Podrobný obsah predmetu          Rozvrh          ECTS sylabus          

     Slovenčina          Angličtina          

Vysoká škola: Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Fakulta: Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva
Kód predmetu: Z15-0002-I
Názov predmetu: Diplomová práca a obhajoba DP
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:

Kredity: 0
Odporúčaný semester: biotechnika parkových a krajinných úprav - inžiniersky (povinný), 4. semester
International Master of Horticulture Science - inžiniersky (povinný), 4. semester
krajinné inžinierstvo - inžiniersky (povinný), 4. semester
záhradná a krajinná architektúra - inžiniersky (povinný), 4. semester
záhradníctvo - inžiniersky (povinný), 4. semester
Stupeň štúdia: 2.
Podmieňujúce predmety: žiadne
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Zápočet - odovzdanie diplomovej práce do UIS
Štátna skúška - aritmetický priemer z hodnotenia školiteľa a z hodnotenia oponenta záverečnej práce, vrátane známky z obhajoby ZP
Celkový výsledok štátnej skúšky:
priemer 1,25 výborne (1)
1,26 < priemer 1,75 veľmi dobre (1,5)
1,76 < priemer 2,25 dobre (2)
2,26 < priemer 2,75 uspokojivo (2,5)
2,76 < priemer 3,00 dostatočne (3)
dve alebo viaceré hodnotenia známkou nedostatočne (4) nedostatočne (4)
Výsledky vzdelávania:
Diplomovou prácou a jej obhajobou sa u študenta overí zvládnutie základov teórie a odbornej terminológie, základných štandardných vedeckých metód a úroveň vedomostí, znalostí a zručností, ktoré študent získal počas štúdia druhého stupňa, a jeho schopnosť používať ich pri riešení úloh študijného odboru. Preukáže tak schopnosť samostatnej odbornej práce z obsahového a formálneho hľadiska.
Obhajobou preukáže aj svoje komunikačné zručnosti v podobe prezentácie svojej záverečnej práce.
Stručná osnova predmetu:
Úvod do problematiky záverečnej práce v zmysle "Smernice o záverečných a habilitačných prácach 36/2013". Prípravná fáza záverečnej práce, práca s informačnými zdrojmi. Formálna stránka prípravy a úpravy záverečnej práce. Hlavné časti záverečnej práce. Metódy obhajoby záverečnej práce. Informácie o zbere, odovzdávaní, sprístupňovaní, uchovávaní záverečných prác.
Odporúčaná literatúra:
Odporúčaná:
Katuščák, D. 2007. Ako písať záverečné a kvalifikačné práce. Nitra : Enigma, 2007.
Rataj, Rybanska a kol. : Metodika písania záverečných prác, SPU : Nitra, aktuálne vydanie

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk
Poznámky:
Hodnotenie predmetu:
Celkový počet hodnotených študentov: 553

ABCDEFX
33,1 %35,6 %21,0 %7,6 %2,7 %0 %
Vyučujúci :
Dátum poslednej zmeny: 26. 2. 2019
Schválil: prof. Ing. Dušan Igaz, PhD. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobila Ing. Helena Barošková dňa 26. 02. 2019.

Typ výstupu: