Sylabus predmetu Z15-0003-I - Diplomová prax (FZKI - LS 2018/2019)

     Informačný list          Podrobný obsah predmetu          Rozvrh          ECTS sylabus          

     Slovenčina          Angličtina          

Vysoká škola: Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Fakulta: Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva
Kód predmetu: Z15-0003-I
Názov predmetu: Diplomová prax
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
cvičenie4 hod. týždenne / 52 hod. za semester štúdia (prezenčná metóda)
52 hod. za semester štúdia (kombinovaná metóda)

Kredity: 10
Odporúčaný semester: biotechnika parkových a krajinných úprav - inžiniersky (povinný), 4. semester
krajinné inžinierstvo - inžiniersky (povinný), 4. semester
záhradná a krajinná architektúra - inžiniersky (povinný), 4. semester
záhradníctvo - inžiniersky (povinný), 4. semester
Stupeň štúdia: -- obsah tejto položky nebol definovaný --
Podmieňujúce predmety: žiadne
Podmienky na absolvovanie predmetu:
-- obsah tejto položky nebol definovaný --
Výsledky vzdelávania:
Cieľom diplomovej praxe je overenie si teoretických vedomostí v praxi z oblasti súvisiacej s tematickým zameraním diplomovej práce.
Stručná osnova predmetu:
Na základe odporúčania školiteľa diplomovej práce absolvuje študent diplomovú prax na pracovisku, ktorá vykonáva činnosti súvisiace s témou diplomovej práce. Študent si v rámci praxe rozvinie svoje teoretické poznatky, ktoré využije pri riešení svojej diplomovej práce.
Odporúčaná literatúra:
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk
Poznámky:
Hodnotenie predmetu:
Celkový počet hodnotených študentov: 534

ZFX
100,0 %0 %
Vyučujúci :
Dátum poslednej zmeny: 26. 2. 2019
Schválil: prof. Ing. Dušan Igaz, PhD. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobila Ing. Helena Barošková dňa 26. 02. 2019.

Typ výstupu: