Sylabus predmetu Z15-0009-B - Biometeorológia (FZKI - LS 2018/2019)

     Informačný list          Podrobný obsah predmetu          Rozvrh          ECTS sylabus          

     Slovenčina          Angličtina          

Vysoká škola: Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Fakulta: Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva
Kód predmetu: Z15-0009-B
Názov predmetu: Biometeorológia
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška2 hod. týždenne / 26 hod. za semester štúdia (prezenčná metóda)
cvičenie2 hod. týždenne / 26 hod. za semester štúdia (prezenčná metóda)

Kredity: 6
Odporúčaný semester: manažment rastlinnej výroby - bakalársky (povinný), 2. semester
udržateľné poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka - bakalársky (povinný), 2. semester
udržateľné poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka - bakalársky (povinný), 2. semester
Stupeň štúdia: 1.
Podmieňujúce predmety: žiadne
Podmienky na absolvovanie predmetu:
písomný test, praktické programy

Na získanie hodnotenia A je potrebné získať najmenej 93 bodov, na hodnotenie B najmenej 86 bodov, na hodnotenie C najmenej 79 bodov, na hodnotenie D najmenej 72 bodov a na hodnotenie E najmenej 64 bodov. Študent získa kredity za predmet v prípade hodnotenia známkou A až E.
Výsledky vzdelávania:
Poznávať vplyvy makro a mikroprostredia atmosféry na fyzikálno - chemické systémy a živé organizmy. Absolvent predmetu sa naučí využívať, ale aj ovplyvňovať faktory marko a mikroklímy v súlade s požiadavkami praxe.
Stručná osnova predmetu:
História meteorológie, súčasné úlohy, svetová meteorologická organizácia
Organizácia biometeorologických služieb a meraní.
Atmosféra - zloženie, funkcia atmosféry.
Slnečné žiarenie a jeho biometeorologický význam.
Teplota vzduchu a pôdy a ich biometeorologický význam.
Kolobeh vody v prírode a biometeorologický význam vody.
Prúdenie vzduchu, biometeorologický význam vetra.
Teória a predpovede počasia.
Funkcia agrometeorológie, klimatológie, fenológie a mikroklimatológie v systéme poľnohospodárských vied.
Modelovanie produkčných procesov.
Odporúčaná literatúra:
Základné:
ČIMO, J. -- ŠPÁNIK, F. -- ŠIŠKA, B. -- TOMLAIN, J. -- HORÁK, J. Praktická biometeorológia. 1. vyd. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2012. 201 s. ISBN 978-80-552-0771-1.
ČIMO, J. -- ŠPÁNIK, F. -- ANTAL, J. -- TOMLAIN, J. Biometeorológia. 1. vyd. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2014. 145 s. ISBN 978-80-552-1219-7.

Odporúčaná:
ŠPÁNIK, F. -- ŠIŠKA, B. -- ANTAL, J. -- TOMLAIN, J. -- ŠKVARENINA, J. -- REPA, Š. Biometeorológia. 2. vyd. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2006. 227 s. ISBN 80-8069-794-9.
Agroklimatické hodnotenie krajiny a základy agroklimatickej rajonizácie : metodická príručka / František Špánik, Bernard Šiška, Jaroslav Antal, Ján Tomlain, Ján Čimo, Beáta Novotná. - 1. vyd. - Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2008. - 88 s. : grafy, obr., tab. - ISBN 978-80-552-0017-0
Špánik F. , Šiška, B. a kol.: Biometeorológia, SPU Nitra, 2004, 227
Špánik F. a kol.: Biometeorológia, Učebné texty pre dištančné štúdium, VES SPU Nitra, 1998, 65 s.
Špánik, F., Šiška, B.: Návody na cvičenia z biometeorológie. Vyd. SPU Nitra, 1999, 150 s.
Špánik F., Tomlain J.: Klimatické zmeny a ich dopady na poľnohospodárstvo, VES SPU Nitra, 1997, 157 s.

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk
Poznámky:
Hodnotenie predmetu:
Celkový počet hodnotených študentov: 512

ABCDEFX
15,6 %16,6 %21,7 %18,8 %23,4 %3,9 %
Vyučujúci : Ing. Ján Čimo, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci)
doc. Ing. Ján Horák, PhD. (cvičiaci, prednášajúci)
prof. Ing. Dušan Igaz, PhD. (prednášajúci, zodpovedný za predmet)
Dátum poslednej zmeny: 15. 1. 2018
Schválil: prof. Ing. Dušan Igaz, PhD. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobila Ing. Helena Barošková dňa 15. 01. 2018.

Typ výstupu: