Sylabus predmetu Z15-0014-B - Kurz hydropedológie (FZKI - LS 2018/2019)

     Informačný list          Podrobný obsah predmetu          Rozvrh          ECTS sylabus          

     Slovenčina          Angličtina          

Vysoká škola: Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Fakulta: Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva
Kód predmetu: Z15-0014-B
Názov predmetu: Kurz hydropedológie
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
cvičenie2 hod. týždenne / 26 hod. za semester štúdia (prezenčná metóda)

Kredity: 3
Odporúčaný semester: krajinné inžinierstvo - bakalársky (povinný), 4. semester
krajinné inžinierstvo - bakalársky (povinný), 4. semester
Stupeň štúdia: 1.
Podmieňujúce predmety: (Agrohydrológia alebo teraz Agrohydrológia) alebo (Hydropedológia alebo teraz Hydropedológia) alebo (Agrohydrológia alebo teraz Agrohydrológia alebo Hydropedológia alebo teraz Hydropedológia)
Podmienky na absolvovanie predmetu:
praktické programy
Výsledky vzdelávania:
Praktická výučba študentov špecifických a laboratórnych prac v oblasti Agrohydrológie a Hydropedológie. Absolvent predmetu porozumie základným meraniam a nadobudne vedomosti pre praktické merania a určovania základných hydrologických a hydraulických charakteristík poľnohospodársky využívaného územia.
Stručná osnova predmetu:
Praktické meranie a určovanie základných hydrologických a hydraulických charakteristík poľnohospodársky využívaného územia a to najmä: okamžitej rýchlosti a okamžitého prietoku vody v malom vodnom toku alebo v melioračnom kanály, vsakovacej schopnosti pôdy, okamžitej vlhkosti pôdy, potenciálu pôdnej vody, hydraulickej vodivosti pôdy, pF-kriviek a vybraných pôdnych hydrolimitov.
Odporúčaná literatúra:
Odporúčaná:
Antal, J.: Aplikovaná agrohydrológia, SPU Nitra, 2006, štvrté rozšírené vydanie, 210 s.
Fiala, K a kol.: Záväzné metódy rozborov pôd, Bratislava : VÚPOP, 1969
Velebný, V. - Skalová, J.: Pôdohospodárstvo a pedológia, Návody na cvičenia II. časť, Bratislava : STU, 1994

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk
Poznámky:
Hodnotenie predmetu:
Celkový počet hodnotených študentov: 186

ZFX
100,0 %0 %
Vyučujúci : Ing. Elena Aydin, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci)
Ing. Ján Čimo, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci, zodpovedný za predmet)
doc. Ing. Ján Horák, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci)
prof. Ing. Dušan Igaz, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci)
Ing. Andrej Tárník, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci)
Dátum poslednej zmeny: 15. 1. 2018
Schválil: Ing. Ján Čimo, PhD. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobila Ing. Helena Barošková dňa 15. 01. 2018.

Typ výstupu: