Sylabus predmetu Z15-0015-B - Základné výpočty v krajinárstve a záhradníctve (FZKI - LS 2018/2019)

     Informačný list          Podrobný obsah predmetu          Rozvrh          ECTS sylabus          

     Slovenčina          Angličtina          

Vysoká škola: Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Fakulta: Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva
Kód predmetu: Z15-0015-B
Názov predmetu: Základné výpočty v krajinárstve a záhradníctve
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška2 hod. týždenne / 26 hod. za semester štúdia (prezenčná metóda)
cvičenie2 hod. týždenne / 26 hod. za semester štúdia (prezenčná metóda)

Kredity: 6
Odporúčaný semester: -- obsah tejto položky nebol definovaný --
Stupeň štúdia: 1.
Podmieňujúce predmety: žiadne
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Písomné testy - 2-krát počas semestra
Praktické zadania - vypracovanie praktických zadaní

Na získanie hodnotenia A je potrebné získať najmenej 93 bodov, na hodnotenie B najmenej 86 bodov, na C najmenej 79 bodov, na hodnotenie D najmenej 72 bodov a na hodnotenie E najmenej 64 bodov. Študent získa kredity v prípade hodnotenia známkou A až E.
Výsledky vzdelávania:
Cieľom daného predmetu je poskytnúť študentom znalosti z oblasti matematiky a štatistiky a ich aplikáciu. Výučba jednotlivých tématických okruhov je doplnená riešením príkladov z praxe. Dosiahnuté vedomosti študenti využijú počas nasledujúcich rokov štúdia, ako aj pri vypracovávaní bakalárskych a diplomových prác, kde môžu využiť najmä štatistickú časť.
Stručná osnova predmetu:
-Úvod do predmetu (stručná história matematiky a poľnohospodárstva), jednotky a ich premena, využitie premeny jednotiek na príkladoch z praxe napr. výpočet objemu vody na plochu ...
- Rovinné a priestorové útvary (obvod, objem, obsah)
-Zlomky a ich úprava, zložené zlomky, výrazy a ich úprava, percentá, rovnice (lineárne a kvadratické), sústavy rovníc
-Matice (úvod do matíc, základné operácie s maticami, inverzná matica, hodnosť matice, riešenie sústav rovníc s využitím matíc)
-Derivácie (úvod do problematiky derivácií, oboznámenie sa so zakladnými vzťahmi na výpočet derivácií, výpočet derivácií ...)
-Integrály (úvod do problematiky integrálov, základné vzťahy na výpočet integrálov, určitý a neurčitý integrál, využitie určitého integrálu pri výpočte objemu a obsahu rotačných telies)
-Goniometrické funkcie (grafy goniometrických funkcií, vzťahy platiace medzi goniometrickými funkciami, využitie goniometrických funkcií v rozličných problematikách napr. sklon)
-Funkcie (rozdelenie funkcií, grafy funkcií, stanovenie základných vlastností funkcií...)
-Úvod do štatistiky (defínicie základných štatistických pojmov, definícia štatistických metód, grafy ...)
-Základné štatistické charakteristiky (priemery - aritmetický, geometrický, harmonický ..., modus, medián ...)
-Pearsonova krivka (konštrukcia Pearsonovej krivky III.typu a jej využitie pri spracovávaní dát)
-Lineárna regresia (základné definície, využitie lineárnej regresie pri štatistickom spracovávaní dát)
Odporúčaná literatúra:
Základné:
MADERKOVÁ, L. Základné výpočty v krajinárstve a záhradníctve. 1. vyd. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2013. 157 s. ISBN 978-80-552-1103-9.

Odporúčaná:
Mathematical Application in Agriculture. Nina H.Mitchell. 2nd edt.Delmar Learning. ISBN-13: 978-1111310660
Štatistika pre prax / Marián Rimarčík . [Košice] : Marián Rimarčík , 2007 . 200 s . ISBN 978-80-969813-1-1 .

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk
Poznámky:
Hodnotenie predmetu:
Celkový počet hodnotených študentov: 232

ABCDEFX
10,3 %11,6 %12,5 %14,2 %38,8 %12,6 %
Vyučujúci : prof. Ing. Dušan Igaz, PhD. (prednášajúci, zodpovedný za predmet)
Ing. Lucia Maderková, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci)
Ing. Miroslava Šinkovičová, PhD. (cvičiaci, skúšajúci)
Ing. Andrej Tárník, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci)
Dátum poslednej zmeny: 15. 1. 2018
Schválil: prof. Ing. Dušan Igaz, PhD. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobila Ing. Helena Barošková dňa 15. 01. 2018.

Typ výstupu: