Sylabus predmetu Z15-0050-B - Krajinné inžinierstvo a právo (FZKI - LS 2018/2019)

     Informačný list          Podrobný obsah predmetu          Rozvrh          ECTS sylabus          

     Slovenčina          Angličtina          

Vysoká škola: Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Fakulta: Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva
Kód predmetu: Z15-0050-B
Názov predmetu: Krajinné inžinierstvo a právo
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška2 hod. týždenne / 26 hod. za semester štúdia (prezenčná metóda)

Kredity: 3
Odporúčaný semester: -- obsah tejto položky nebol definovaný --
Stupeň štúdia: 1.
Podmieňujúce predmety: žiadne
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Zápočet: test z názvoslovia - minimálne 15 bodov

Na získanie hodnotenia A je potrebné získať najmenej 93 bodov, na hodnotenie B najmenej 86 bodov, na hodnotenie C najmenej 79 bodov, na hodnotenie D najmenej 72 bodov a na hodnotenie E najmenej 64 bodov. Študent získa kredity za predmet v prípade hodnotenia známkou A až E.
Výsledky vzdelávania:
Cieľom predmetu je študentom pripraviť dobrý legislatívny základ pre štúdium iných predmetov odboru. Prehľad je sústredený na národnú legislatívu i obdobné právne normy platné v Európskej únii. Obsah predmetu je rozdelený na všeobecné základy legislatívy ochrany životného prostredia, a na odborné oblasti ochrany prírody, pôdy vody, ovzdušia, lesov, legislatíva pre odpadové hospodárstvo. Legislatíva je riešená v dvoch častiach - predpisy a dokumenty Európskej únie a národná legislatíva.
Stručná osnova predmetu:
Právo SR o ŽP - história, úlohy, súčasný stav. Právo EU ochrany ŽP - história, súčasný stav, porovnanie oboch právnych systémov. Rozbor najdôležitejších zákonov o ŽP a krajine - zákony o pôde, vode, ovzduší, ochrana lesov,pôdy a o odpadovom hospodárstve, úloha štátu pri tvorbe a zmenách legislatívy v ŽP. Úloha obcí a neziskových organizácií pri ochrane ŽP.
Odporúčaná literatúra:
Odporúčaná:
JURÍK, Ľuboš - PALŠOVÁ, Lucia. Legislatíva ochrany životného prostredia. 1. vyd. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2012. 138 s. ISBN 978-80-552-0906-7.

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk, anglický jazyk
Poznámky:
Hodnotenie predmetu:
Celkový počet hodnotených študentov: 35

ABCDEFX
2,9 %14,3 %37,1 %20,0 %25,7 %0 %
Vyučujúci : doc. Ing. Ľuboš Jurík, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci, tútor, zodpovedný za predmet)
Dátum poslednej zmeny: 15. 1. 2018
Schválil: doc. Ing. Ľuboš Jurík, PhD. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobila Ing. Helena Barošková dňa 15. 01. 2018.

Typ výstupu: