Sylabus predmetu Z15-0064-B - Vodné hospodárstvo (FZKI - LS 2018/2019)

     Informačný list          Podrobný obsah predmetu          Rozvrh          ECTS sylabus          

     Slovenčina          Angličtina          

Vysoká škola:
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Fakulta:
Kód predmetu:
Z15-0064-B
Názov predmetu:
Vodné hospodárstvo
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška
1 hod. týždenne / 13 hod. za semester štúdia (prezenčná metóda)
cvičenie
2 hod. týždenne / 26 hod. za semester štúdia (prezenčná metóda)

Kredity: 4
Odporúčaný semester:
-- obsah tejto položky nebol definovaný --
Stupeň štúdia:
1.
Podmieňujúce predmety:
žiadne
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Zápočet: test

Na získanie hodnotenia A je potrebné získať najmenej 93 bodov, na hodnotenie B najmenej 86 bodov, na hodnotenie C najmenej 79 bodov, na hodnotenie D najmenej 72 bodov a na hodnotenie E najmenej 64 bodov. Študent získa kredity za predmet v prípade hodnotenia známkou A až E.
Výsledky vzdelávania:
Absolvent predmetu porozumie problematike vodného hospodárstva, dokáže riešiť regulovanie odtoku povrchových vôd a ochrana poľnohospodárskej krajiny pred škodlivými účinkami vody, dokáže aplikovať poznatky týkajúce sa zásad racionálneho využívania vodných zdrojov do praxe, dokáže analyzovať rozsiahle údaje o vodných zdrojoch, dokáže identifikovať vplyv melioračných sústav na životné prostredie a negatívne dopady na vodné zdroje.
Stručná osnova predmetu:
Vodné hospodárstvo - pojem,cieľ, obsah, význam a postavenie v národnom hospodárstve a životnom prostredí. Vodné zdroje, možnosti ich racionálneho využívania a ich ochrana pred vyčerpaním a znečisťovaním. Regulovanie odtoku povrchových vôd a ochrana poľnohospodárskej krajiny pred škodlivými účinkami vody. Vplyv hydromelioračných sústav na životné prostredie. Organizácia riadenia vodného hospodárstva, legislatívna a technická racionalizácia. Medzinárodné vzťahy a spolupráca vo vodnom hospodárstve.
Odporúčaná literatúra:
Základné:
KALÚZ, K. -- REHÁK, Š. Vodné hospodárstvo. 2. vyd. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2007. 129 s. ISBN 978-80-8069-945-1.
KALÚZ, K. -- REHÁK, Š. -- HLAVČOVÁ, K. -- SZOLGAY, J. Vodné hospodárstvo krajiny. 1. vyd. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, 2010. 315 s. ISBN 978-80-552-0513-7.

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
slovenský jazyk
Poznámky:
Hodnotenie predmetu:
Celkový počet hodnotených študentov: 286

AB
C
D
E
FX
9,4 %14,0 %19,2 %24,5 %29,0 %3,9 %
Vyučujúci :
doc. Ing. Ľuboš Jurík, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci, zodpovedný za predmet)
Ing. Beáta Novotná, PhD., Ing.-Paed.IGIP (cvičiaci)
Ing. Jozefína Pokrývková, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci)
Dátum poslednej zmeny:
15. 1. 2018
Schválil:
doc. Ing. Ľuboš Jurík, PhD. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobila Ing. Helena Barošková dňa 15. 01. 2018.

Typ výstupu: