Sylabus predmetu Z15-0066-I - Vodovody a kanalizácie na vidieku (FZKI - LS 2018/2019)

     Informačný list          Podrobný obsah predmetu          Rozvrh          ECTS sylabus          

     Slovenčina          Angličtina          

Vysoká škola: Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Fakulta: Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva
Kód predmetu: Z15-0066-I
Názov predmetu: Vodovody a kanalizácie na vidieku
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška2 hod. týždenne / 26 hod. za semester štúdia (prezenčná metóda)
26 hod. za semester štúdia (kombinovaná metóda)
cvičenie2 hod. týždenne / 26 hod. za semester štúdia (prezenčná metóda)
26 hod. za semester štúdia (kombinovaná metóda)

Kredity: 4
Odporúčaný semester: krajinné inžinierstvo - inžiniersky (povinne voliteľný), 2. semester
krajinné inžinierstvo - inžiniersky (povinne voliteľný), 2. semester
Stupeň štúdia: 2.
Podmieňujúce predmety: žiadne
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Zápočet: spracovanie projektových riešení pre návrh základných parametrov vodovodnej a stokovej siete, množstva potrebnej vody a odtoku odpadových vôd pre malú obec

Na získanie hodnotenia A je potrebné získať najmenej 93 bodov, na hodnotenie B najmenej 86 bodov, na hodnotenie C najmenej 79 bodov, na hodnotenie D najmenej 72 bodov a na hodnotenie E najmenej 64 bodov. Študent získa kredity za predmet v prípade hodnotenia známkou A až E.
Výsledky vzdelávania:
Absolvent predmetu porozumie riešeniu vodohospodárskej infraštruktúry pre malé obce. Absolvent predmetu dokáže riešiť vstupné údaje pre riešenie vodovodov a stokových sietí malej obce alebo iných malých objektov. Absolvent predmetu vie aplikovať získané poznatky z návrhu, projektovania a prevádzky vodovodov, stokových systémov na vidieku.
Absolvent predmetu spracuje riešenie návrhu obecnej siete a objektov potrebných pre prevádzku vodovodu a kanalizácie v malej obci.
Stručná osnova predmetu:
Inžinierske siete - klasifikácia a význam. Potreba vody pre obyvateľstvo, priemysel a poľnohospodárstvo. Zachycovadlá povrchových a podzemných vôd. Úprava vôd - chemické, biologické a mechanické spôsoby. Rozvod vody - zásady návrhu, materiály, dimenzovanie. Kanalizácia - spôsoby odovzdávania odpadových vôd. Odpadové vody - druhy znečistenia, vznik, vlastnosti. Čistenie odpadových vôd - mechanické, biologické a chemické spôsoby. Malé čistiarne odpadových vôd. Extenzívne spôsoby čistenia odpadových vôd.
Odporúčaná literatúra:
Odporúčaná:
Jurík, Ľ: : Vybrané state na prednáškach
Martoň, J. a kol.: Získavanie úprava, čistenie a úprava vôd. Bratislava, Alfa, 1984, 456 s.
Uhliarik, A. a kol.: Inžinierske siete. Bratislava, Alfa, 1992, 296 s.

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk, anglický jazyk
Poznámky:
Hodnotenie predmetu:
Celkový počet hodnotených študentov: 80

ABCDEFX
12,5 %18,8 %25,0 %17,5 %20,0 %6,2 %
Vyučujúci : doc. Ing. Ľuboš Jurík, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci, tútor, zodpovedný za predmet)
Dátum poslednej zmeny: 8. 3. 2018
Schválil: doc. Ing. Ľuboš Jurík, PhD. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobila Ing. Helena Barošková dňa 08. 03. 2018.

Typ výstupu: