Sylabus predmetu Z15-0091-I - Projektovanie protieróznych opatrení (FZKI - LS 2018/2019)

     Informačný list          Podrobný obsah predmetu          Rozvrh          ECTS sylabus          

     Slovenčina          Angličtina          

Vysoká škola: Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Fakulta: Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva
Kód predmetu: Z15-0091-I
Názov predmetu: Projektovanie protieróznych opatrení
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
cvičenie3 hod. týždenne / 39 hod. za semester štúdia (prezenčná metóda)
39 hod. za semester štúdia (kombinovaná metóda)

Kredity: 4
Odporúčaný semester: krajinné inžinierstvo - inžiniersky (povinný), 2. semester
krajinné inžinierstvo - inžiniersky (povinný), 2. semester
Stupeň štúdia: 2.
Podmieňujúce predmety: žiadne
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Zápočet: Semestrálna práca (projekt).

Na získanie hodnotenia A je potrebné získať najmenej 93 bodov, na hodnotenie B najmenej 86 bodov, na hodnotenie C najmenej 79 bodov, na hodnotenie D najmenej 72 bodov a na hodnotenie E najmenej 64 bodov. Študent získa kredity za predmet v prípade hodnotenia známkou A až E.
Výsledky vzdelávania:
Absolvent predmetu na základe prieskumu ohrozenosti územia vodnou eróziu, následne dokáže aplikovať poznatky z danej problematiky pri projektovaní protieróznych opatrení v krajine.
Stručná osnova predmetu:
Konštrukcia máp sklonitosti a delimitácia pôdneho fondu. Konštrukcia mapy potencionálnej a tzv. prípustnej erózie v záujmovom území. Výpočet prípustných hodnôt faktorov erózneho zmyvu a výpočet prípustných hodnôt neprerušenej dĺžky odtoku zrážkovej vody. Dimenzovanie a rozmiestnenie protieróznych opatrení - brázdovanie, vsakovacie pásy, zatrávnené údolnice, protierózne terasy. Riešenie protieróznej ochrany pôdy na konrétnej lokalite. Samostatné zadanie projektu konkrétneho záujmového územia, ktorý sa skladá z výpočtov a návrhov konkrétnych technických protieróznych opatrení.
Odporúčaná literatúra:
Odporúčaná:
Antal, J.: Ochrana a zúrodňovanie pôdy. ES SPU 1990, 1994, 1996
Antal, J.: Ochrana pôdy a lesotechnické meliorácie. Návody na cvičenia. ES SPU 1990,1994
Muchová, Z. – Antal, J. 2013. Pozemkové úpravy. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita. 338 s. ISBN 978-80-552-1130-5.
Muchová, Z. – Vanek, J. a kol. 2009. Metodické štandardy projektovania pozemkových úprav. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita. 397 s. ISBN 978-8-552-0267-9.

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk
Poznámky:
Hodnotenie predmetu:
Celkový počet hodnotených študentov: 198

ABCDEFX
76,3 %21,2 %1,5 %1,0 %0 %0 %
Vyučujúci : Ing. Ľubomír Konc, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci, zodpovedný za predmet)
Dátum poslednej zmeny: 17. 1. 2019
Schválil: Ing. Ľubomír Konc, PhD. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobila Ing. Helena Barošková dňa 17. 01. 2019.

Typ výstupu: