Sylabus predmetu Z15-0182-B - Kurz monitoringu zložiek ŽP (FZKI - LS 2018/2019)

     Informačný list          Podrobný obsah predmetu          Rozvrh          ECTS sylabus          

     Slovenčina          Angličtina          

Vysoká škola:
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Fakulta:
Kód predmetu:
Z15-0182-B
Názov predmetu:
Kurz monitoringu zložiek ŽP
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
cvičenie
2 hod. týždenne / 26 hod. za semester štúdia (prezenčná metóda)

Kredity: 3
Odporúčaný semester:
krajinné inžinierstvo - bakalársky (povinný), 4. semester
Stupeň štúdia:
1.
Podmieňujúce predmety:
žiadne
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Zápočet - vypracovanie elaborátu s postupmi a výsledkami jednotlivých úloh
Výsledky vzdelávania:
Praktická výučba študentov špecifických a laboratórnych prác v oblasti odpadového hospodárstva, vodného hospodárstva, hodnotenia kvality životného prostredia. Absolvent predmetu porozumie základným meraniam a nadobudne vedomosti pre praktické merania a určovania vybraných základných ukazovateľov kvality a kvantity vody, zloženia odpadu, kvality odpadu, zložiek ovzdušia.
Stručná osnova predmetu:
Praktické meranie a určovanie vybraných ukazovateľov kvality vody (pH, TDS, vodivosť, ortofosforečnany, dusičnany, zákal a pod.), zisťovanie hĺbky hladiny vody v studni alebo vo vrte, zisťovanie zloženia odpadu a kvality kompostu (pH, vlhkosť, spáliteľné látky), zisťovanie zložiek ovzdušia.
Odporúčaná literatúra:
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
slovenský jazyk
Poznámky:
V prípade nepriaznivého počasia bude program upravený.
Hodnotenie predmetu:
Celkový počet hodnotených študentov: 79

Z
FX
100,0 %
0 %
Vyučujúci :
prof. Ing. Viliam Bárek, PhD. (zodpovedný za predmet)
Ing. Anna Báreková, PhD. (cvičiaci)
Ing. Jakub Fuska, PhD. (cvičiaci)
prof. Ing. Ľuboš Jurík, PhD. (cvičiaci)
Ing. Tatiana Kaletová, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci, tútor)
Ing. Beáta Novotná, PhD., Ing.-Paed.IGIP (cvičiaci)
Ing. Jozefína Pokrývková, PhD. (cvičiaci)
Dátum poslednej zmeny:
14. 2. 2018
Schválil: prof. Ing. Viliam Bárek, PhD. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobila Ing. Helena Barošková dňa 14. 02. 2018.

Typ výstupu: