Sylabus predmetu Z15-0182-B - Kurz monitoringu zložiek ŽP (FZKI - LS 2018/2019)

     Informačný list          Podrobný obsah predmetu          Rozvrh          ECTS sylabus          

     Slovenčina          Angličtina          

Vysoká škola: Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Fakulta:
Kód predmetu:
Z15-0182-B
Názov predmetu:
Kurz monitoringu zložiek ŽP
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
cvičenie2 hod. týždenne / 26 hod. za semester štúdia (prezenčná metóda)

Kredity:
3
Odporúčaný semester:
krajinné inžinierstvo - bakalársky (povinný), 4. semester
Stupeň štúdia:
1.
Podmieňujúce predmety: žiadne
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Zápočet - vypracovanie elaborátu s postupmi a výsledkami jednotlivých úloh
Výsledky vzdelávania:
Praktická výučba študentov špecifických a laboratórnych prác v oblasti odpadového hospodárstva, vodného hospodárstva, hodnotenia kvality životného prostredia. Absolvent predmetu porozumie základným meraniam a nadobudne vedomosti pre praktické merania a určovania vybraných základných ukazovateľov kvality a kvantity vody, zloženia odpadu, kvality odpadu, zložiek ovzdušia.
Stručná osnova predmetu:
Praktické meranie a určovanie vybraných ukazovateľov kvality vody (pH, TDS, vodivosť, ortofosforečnany, dusičnany, zákal a pod.), zisťovanie hĺbky hladiny vody v studni alebo vo vrte, zisťovanie zloženia odpadu a kvality kompostu (pH, vlhkosť, spáliteľné látky), zisťovanie zložiek ovzdušia.
Odporúčaná literatúra:
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
slovenský jazyk
Poznámky:
V prípade nepriaznivého počasia bude program upravený.
Hodnotenie predmetu:
Celkový počet hodnotených študentov: 68

Z
FX
100,0 %0 %
Vyučujúci :
Dátum poslednej zmeny:
14. 2. 2018
Schválil:
doc. Ing. Viliam Bárek, PhD. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobila Ing. Helena Barošková dňa 14. 02. 2018.

Typ výstupu: