Sylabus předmětu Z15-0186-B - Udržateľné vodné hospodárstvo (FZKI - LS 2018/2019)

     Informačný list          Podrobný obsah predmetu          Rozvrh          ECTS sylabus          

     Slovenština          Angličtina          

Vysoká škola: Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Fakulta: Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva
Kód predmetu: Z15-0186-B
Názov predmetu: Udržateľné vodné hospodárstvo
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška1 hod. týždenne / 13 hod. za semester štúdia (prezenčná metóda)
cvičenie2 hod. týždenne / 26 hod. za semester štúdia (prezenčná metóda)

Kredity: 4
Odporúčaný semester: environmentálny manažment - bakalársky (povinný), 2. semester
environmentálny manažment - bakalársky (povinný), 2. semester
Stupeň štúdia: 1.
Podmieňujúce predmety: žiadne
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Písomný test, seminárna práca, spracovanie projektu
Výsledky vzdelávania:
Cieľom predmetu je vytvorenie poznatkov a praktických riešení týkajúcich sa udržateľného rozvoja v oblasti vodného hospodárstva v medzinárodnom meradle a na úrovni krajiny a regiónu. Udržateľné vodné hospodárstvo bude zamerané na potrebu vody v urbanizovaných územiach, poľnohospodársky využívanej krajine a prírode. Súčasné zdroje vody pre udržateľné vodné hospodárstvo a ich zmeny vplyvom rastu obyvateľstva, znečisťovania a klimatických zmien. Bilancie vody v prírode a potreby vody v spoločnosti. Podmienky udržateľnosti prírodných zdrojov.
Stručná osnova predmetu:
Princípy pre trvale udržateľný rozvoj.
Normy a predpisy v riadení zdrojov a kvality vody.
Voda v prírode, vodné zdroje.
Princípy udržateľnosti prírodných zdrojov a vodné hospodárstvo.
Vodné zdroje - Povrchová voda. Podzemná voda, zrážkové vody, odpadové vody.
Používanie a hospodárenie s vodou v poľnohospodárstve.
Používanie a hospodárenie s vodou v obciach.
Používanie a hospodárenie s vodou v priemysle.
Vodné hospodárstvo riek a nádrží.
Bilancie vodných zdrojov na medzinárodnej úrovni povodí riek, na území štátov, regiónov a obce.
Odporúčaná literatúra:
Odporúčaná:
Sustainable Water Management in the Baltic Sea Basin, Book 1. SWM 1: The WaterscapeThe Waterscape 2nd edition Editor: Lars-Christer Lundin Uppsala University, 2000. 207p. ISBN: 91-973579-3-6
Jurík Ľuboš: Udržateľné vodné hospodárstvo, nepublikovaný učebný text pre študentov SPU v Nitre
Udržateľný rozvoj : život v medziach únosnej kapacity biosféry / Milan Demo, Ondrej Hronec, Monika Tóthová, Peter Adamišin, Pavol Andrejovský, Jana Belicová, Martin Bosák, Jaroslav Daniška, Darko Ďurica, Alexander Fehér, Zuzana Jureková, Ľuboš Jurík, Jozef Húska, Milan Majerník, Peter Mederly, Jozef Mihok, Štefan Sklenár, E. Virčíková. - 1. vyd. - Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2007. - 439 s. :

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk
Poznámky:
Hodnotenie predmetu:
Celkový počet hodnotených študentov: 16

ABCDEFX
0 %12,5 %43,8 %25,0 %18,7 %0 %
Vyučujúci : doc. Ing. Ľuboš Jurík, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci, zodpovedný za predmet)
Ing. Jozefína Pokrývková, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci)
Dátum poslednej zmeny: 15. 1. 2018
Schválil: doc. Ing. Ľuboš Jurík, PhD. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobila Ing. Helena Barošková dňa 15. 01. 2018.

Typ výstupu: