Sylabus predmetu PHD_P078 - Dizertačná práca (FBP - 2018/2019 - doktorandské štúdiá)

     Informačný list          Podrobný obsah predmetu          Rozvrh          ECTS sylabus          

     Slovenčina          Angličtina          

Vysoká škola: Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Fakulta: Fakulta biotechnológie a potravinárstva
Kód predmetu: PHD_P078
Názov predmetu: Dizertačná práca
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:

Kredity: 40
Odporúčaný semester: -- obsah tejto položky nebol definovaný --
Stupeň štúdia: 3.
Podmieňujúce predmety: žiadne
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Dizertačná práca.
Výsledky vzdelávania:
Záverečná práca III. stupňa vysokoškolského štúdia.
Stručná osnova predmetu:
Záverečná práca III. stupňa vysokoškolského štúdia vo forme vlastného vedeckého diela alebo súboru vlastných publikovaných vedeckých prác, korešpondujúcich s témou dizertačnej práce.
Odporúčaná literatúra:
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk
Poznámky:
Hodnotenie predmetu:
Celkový počet hodnotených študentov: 146

VN
100,0 %0 %
Vyučujúci : doc. Ing. Tatiana Bojňanská, CSc. (skúšajúci)
prof. Ing. Marcela Capcarová, PhD. (skúšajúci)
prof. RNDr. Zdenka Gálová, CSc. (skúšajúci)
prof. Ing. Jozef Golian, Dr. (skúšajúci)
prof. Ing. Peter Chrenek, DrSc. (skúšajúci)
doc. Ing. Mária Chrenková, CSc. (skúšajúci)
prof. Ing. Soňa Javoreková, PhD. (skúšajúci)
prof. Ing. Adriana Kolesárová, PhD. (zodpovedný za predmet)
prof. Ing. Jaroslav Kováčik, PhD. (skúšajúci)
Ing. Jana Libantová, CSc. (skúšajúci)
prof. Ing. Norbert Lukáč, PhD. (skúšajúci)
prof. MVDr. Peter Massanyi, DrSc. (skúšajúci)
doc. Ing. Jana Moravčíková, PhD. (skúšajúci)
prof. Ing. Janette Musilová, PhD. (skúšajúci)
prof. RNDr. Alexander Sirotkin, DrSc. (skúšajúci)
doc. RNDr. Ing. Tomáš Tóth, PhD. (skúšajúci)
doc. RNDr. Dana Urminská, CSc. (skúšajúci)
Dátum poslednej zmeny: 19. 1. 2018
Schválil: prof. Ing. Adriana Kolesárová, PhD. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobil Ing. Martin Mastík, PhD. dňa 19. 01. 2018.

Typ výstupu: