Sylabus predmetu PHD_P001 - Dizertačná skúška (FBP - 2018/2019 - doktorandské štúdiá)

     Informačný list          Podrobný obsah predmetu          Rozvrh          ECTS sylabus          

     Slovenčina          Angličtina          

Vysoká škola: Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Fakulta: Fakulta biotechnológie a potravinárstva
Kód predmetu: PHD_P001
Názov predmetu: Dizertačná skúška
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:

Kredity: 20
Odporúčaný semester: -- obsah tejto položky nebol definovaný --
Stupeň štúdia: 3.
Podmieňujúce predmety: žiadne
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Písomná práca.
Výsledky vzdelávania:
Dizertačná skúška.
Stručná osnova predmetu:
Dizertačná skúška z povinných a povinnej voliteľných predmetov. Písomná práca k dizertačnej skúške.
Odporúčaná literatúra:
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk
Poznámky:
Hodnotenie predmetu:
Celkový počet hodnotených študentov: 167

VN
100,0 %0 %
Vyučujúci :
Dátum poslednej zmeny: 19. 1. 2018
Schválil: prof. Ing. Adriana Kolesárová, PhD. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobil Ing. Martin Mastík, PhD. dňa 19. 01. 2018.

Typ výstupu: