Sylabus předmětu PHD_P125_N - Dizertačný projekt I (FBP - 2018/2019 - doktorandské štúdiá)

     Informačný list          Podrobný obsah predmetu          Rozvrh          ECTS sylabus          

     Slovenština          Angličtina          

Vysoká škola: Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Fakulta:
Kód predmetu:
PHD_P125_N
Názov predmetu:
Dizertačný projekt I
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:

Kredity:
12
Odporúčaný semester: agrobiotechnológie - doktorandský (povinný), 2. rok
molekulárna biológia - doktorandský (povinný), 2. rok
Stupeň štúdia:
3.
Podmieňujúce predmety: žiadne
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Prezentovanie výsledkov získaných riešením vedeckej časti doktorandského štúdia alebo počas študijného pobytu v zahraničí formou prednášky na vedeckom seminári alebo na študentskej vedeckej konferencii. Na získanie hodnotenia A je potrebné získať 93 bodov, na hodnotenie B najmenej 86 bodov, na hodnotenie C najmenej 79 bodov, na hodnotenie D najmenej 72 bodov a na hodnotenie E najmenej 64 bodov.

Výsledky vzdelávania:
Študent pri príprave prezentácie formou prednášky na vedeckej konferencii získa skúsenosti ako prezentovať a obhajovať výsledky. Osvojí si pravidlá komunikácie a prezentácie výsledkov vo vedeckej komunite.
Stručná osnova predmetu:
Príprava a prezentácia výsledkov, ktoré študent získal počas riešenia témy dizertačnej práce.
Odporúčaná literatúra:
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
slovenský jazyk
Poznámky:
Hodnotenie predmetu:
Celkový počet hodnotených študentov: 42

Z
FX
100,0 %
0 %
Vyučujúci :
Dátum poslednej zmeny:
19. 1. 2018
Schválil:
prof. Ing. Adriana Kolesárová, PhD. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobil Ing. Martin Mastík, PhD. dňa 19. 01. 2018.

Typ výstupu: