Sylabus predmetu PHD_P075_N - Experimentálna práca I (FBP - 2018/2019 - doktorandské štúdiá)

     Informačný list          Podrobný obsah predmetu          Rozvrh          ECTS sylabus          

     Slovenčina          Angličtina          

Vysoká škola: Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Fakulta:
Kód predmetu:
PHD_P075_N
Názov predmetu: Experimentálna práca I
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška1 hod. týždenne / 13 hod. za semester štúdia (prezenčná metóda)

Kredity:
12
Odporúčaný semester:
agrobiotechnológie - doktorandský (povinný), 2. rok
agrobiotechnológie - doktorandský (povinný), 2. rok
molekulárna biológia - doktorandský (povinný), 2. rok
molekulárna biológia - doktorandský (povinný), 2. rok
technológia potravín - doktorandský (povinný), 2. rok
Stupeň štúdia: 3.
Podmieňujúce predmety: žiadne
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Individuálna experimentálna práca v zmysle Individuálneho študijného plánu doktoranda. Na získanie hodnotenia A je potrebné získať 93 bodov, na hodnotenie B najmenej 86 bodov, na hodnotenie C najmenej 79 bodov, na hodnotenie D najmenej 72 bodov a na hodnotenie E najmenej 64 bodov.
Výsledky vzdelávania:
Cieľom experimentálnej práce je získanie výsledkov pre experimentálnu časť doktorandského štúdia. Študent si osvojí pokročilé vedecké a experimentálne techniky a postupy, ktoré sú nevyhnutné pre úspešné riešenie problematiky dizertačnej práce. Študent po absolvovaní predmetu bude schopný samostatne organizovať a realizovať ďalšie pokusy v príslušnej oblasti výskumu.
Stručná osnova predmetu:
Náplňou predmetu je individuálna a tímová vedecko-výskumná práca, ktorá je zameraná na tému dizertačnej práce. Predstavuje experimentálnu prácu na pokusoch v súvislosti s riešením témy dizertačnej práce. Experimentálna práca sa realizuje v laboratóriu alebo v inom prostredí, v závislosti od témy práce.

Odporúčaná literatúra:
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk
Poznámky:
Hodnotenie predmetu:
Celkový počet hodnotených študentov: 50

Z
FX
100,0 %
0 %
Vyučujúci :
Dátum poslednej zmeny: 19. 1. 2018
Schválil: prof. Ing. Adriana Kolesárová, PhD. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobil Ing. Martin Mastík, PhD. dňa 19. 01. 2018.

Typ výstupu: