Sylabus predmetu PHD_P007 - Fenogenetika (FBP - 2018/2019 - doktorandské štúdiá)

     Informačný list          Podrobný obsah predmetu          Rozvrh          ECTS sylabus          

     Slovenčina          

Vysoká škola: Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Fakulta: Fakulta biotechnológie a potravinárstva
Kód predmetu: PHD_P007
Názov predmetu: Fenogenetika
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
cvičenie1 hod. týždenne (prezenčná metóda)

Kredity: 10
Odporúčaný semester: -- obsah tejto položky nebol definovaný --
Stupeň štúdia: -- obsah tejto položky nebol definovaný --
Podmieňujúce predmety: žiadne
Podmienky na absolvovanie predmetu:
diskusia, semestrálna práca
Výsledky vzdelávania:
Zvládnutie základných princípov fenogenetiky a ich uplatnenie vo vedeckej práci orientovanej na poznanie činnosti génov v procese ontogenetického vývoja organizmu do jeho konečného sformovania.
Stručná osnova predmetu:
Gén, Diskrétnosť genómu, Fen, Fenogenéza, Fenodevianty, Fenokopie, Efektory, Pôsobenie v ontogenéze, Históny a histonové bielkoviny, Determinácia, Diferenciácia, Mikroevolúcia
Odporúčaná literatúra:
Odporúčaná:
Markert, C. L. (2000): Developmental Genetics, Academic Press, N. York
Všetky dostupné zdroje vedeckej literatúry a publikované poznatky v masmédiách.

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk, anglický jazyk
Poznámky:
Hodnotenie predmetu:
Celkový počet hodnotených študentov: 6

ZFX
100,0 %0 %
Vyučujúci : prof. Ing. Jozef Bulla, DrSc. (prednášajúci)
prof. Ing. Adriana Kolesárová, PhD. (zodpovedný za predmet)
Dátum poslednej zmeny: 19. 1. 2018
Schválil: prof. Ing. Adriana Kolesárová, PhD. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobil Ing. Martin Mastík, PhD. dňa 19. 01. 2018.

Typ výstupu: