Sylabus predmetu PHD_P074 - Metodika dizertačnej práce (FBP - 2018/2019 - doktorandské štúdiá)

     Informačný list          Podrobný obsah predmetu          Rozvrh          ECTS sylabus          

     Slovenčina          Angličtina          

Vysoká škola:
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Fakulta:
Fakulta biotechnológie a potravinárstva
Kód predmetu:
PHD_P074
Názov predmetu: Metodika dizertačnej práce
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška
1 hod. týždenne (prezenčná metóda)

Kredity:
20
Odporúčaný semester:
-- obsah tejto položky nebol definovaný --
Stupeň štúdia:
3.
Podmieňujúce predmety:
žiadne
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Písomná práca.
Výsledky vzdelávania:
Popis metód a postupov, potrebných pre vyriešenie témy dizertačnej práce.
Stručná osnova predmetu:
Literárna rešerš obsahujúca poznatky o metódach, ktoré budú použité pri riešení dizertačnej práce.
Odporúčaná literatúra:
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk
Poznámky:
Hodnotenie predmetu:
Celkový počet hodnotených študentov: 160

Z
FX
100,0 %0 %
Vyučujúci :
prof. Ing. Juraj Čuboň, CSc. (skúšajúci)
prof. Ing. Peter Haščík, PhD. (skúšajúci)
prof. Ing. Miroslava Kačániová, PhD. (skúšajúci)
prof. Ing. Adriana Kolesárová, PhD. (skúšajúci, zodpovedný za predmet)
doc. Ing. Ján Mareček, PhD. (skúšajúci)
prof. MVDr. Peter Massanyi, DrSc. (skúšajúci)
doc. RNDr. Dana Urminská, CSc. (skúšajúci)
doc. Ing. Radoslav Židek, PhD. (skúšajúci)
Dátum poslednej zmeny: 19. 1. 2018
Schválil:
prof. Ing. Adriana Kolesárová, PhD. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobil Ing. Martin Mastík, PhD. dňa 19. 01. 2018.

Typ výstupu: