Sylabus předmětu PHD_P082_N - Pedagogická činnosť (FBP - 2018/2019 - doktorandské štúdiá)

     Informačný list          Podrobný obsah predmetu          Rozvrh          ECTS sylabus          

     Slovenština          Angličtina          

Vysoká škola:
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Fakulta:
Kód predmetu:
PHD_P082_N
Názov predmetu:
Pedagogická činnosť
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
cvičenie4 hod. týždenne (prezenčná metóda)

Kredity:
12
Odporúčaný semester:
-- obsah tejto položky nebol definovaný --
Stupeň štúdia: 3.
Podmieňujúce predmety: žiadne
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Realizácia výučby formou praktického laboratórneho cvičenia alebo seminára v rámci konkrétneho predmetu a hospitácia učiteľom zodpovedným za tento predmet.Hodnotenie výkonu študenta sa uskutoční formou hospitácie a na získanie hodnotenia A je potrebné získať 93 bodov, na hodnotenie B najmenej 86 bodov, na hodnotenie C najmenej 79 bodov, na hodnotenie D najmenej 72 bodov a na hodnotenie E najmenej 64 bodov.
Výsledky vzdelávania:
Študent si osvojí základy pedagogiky a didaktické princípy, ktoré aplikuje vo výučbe vybraných predmetov na I. stupni vysokoškolského štúdia.
Stručná osnova predmetu:
Pedagogická práca.
Odporúčaná literatúra:
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
slovenský jazyk
Poznámky:
Hodnotenie predmetu:
Celkový počet hodnotených študentov: 39

Z
FX
100,0 %
0 %
Vyučujúci :
Dátum poslednej zmeny:
19. 1. 2018
Schválil:
prof. Ing. Adriana Kolesárová, PhD. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobil Ing. Martin Mastík, PhD. dňa 19. 01. 2018.

Typ výstupu: