Sylabus predmetu PHD_P130_N - Seminár k vedeckému publikovaniu (FBP - 2018/2019 - doktorandské štúdiá)

     Informačný list          Podrobný obsah predmetu          Rozvrh          ECTS sylabus          

     Slovenčina          

Vysoká škola: Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Fakulta: Fakulta biotechnológie a potravinárstva
Kód predmetu: PHD_P130_N
Názov predmetu: Seminár k vedeckému publikovaniu
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:

Kredity: 11
Odporúčaný semester: agrobiotechnológie - doktorandský (povinný), 2. rok
molekulárna biológia - doktorandský (povinný), 2. rok
technológia potravín - doktorandský (povinný), 2. rok
Stupeň štúdia: -- obsah tejto položky nebol definovaný --
Podmieňujúce predmety: žiadne
Podmienky na absolvovanie predmetu:
-- obsah tejto položky nebol definovaný --
Výsledky vzdelávania:
-- obsah tejto položky nebol definovaný --
Stručná osnova predmetu:
-- obsah tejto položky nebol definovaný --
Odporúčaná literatúra:
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk
Poznámky:
Hodnotenie predmetu:
Celkový počet hodnotených študentov: 43

ZFX
100,0 %0 %
Vyučujúci : prof. Ing. Marián Brestič, CSc. (zodpovedný za predmet)
Dátum poslednej zmeny: 19. 1. 2018
Schválil: prof. Ing. Marián Brestič, CSc. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobil Ing. Martin Mastík, PhD. dňa 19. 01. 2018.

Typ výstupu: